Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 177/95 - Wyrok NSA z 1995-06-28

1. Wybór formy opłacania podatku: na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm...
działalności przez tego podatnika., 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych...

SA/Po 3642/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-03-09

Obowiązek podatkowy w podatku dochodowym powstaje zawsze na dzień 31 grudnia, gdyż regułą jest, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Przedsiębiorstwo Przetwórstwa...
tego zaniechania /M.P. nr 18 poz. 137/ - o zaniechanie podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 36.500.000 zł powstałego do dnia 31 grudnia 1992 r. oraz umorzenie odsetek...

III SA 714/94 - Wyrok NSA z 1995-04-07

W 1992 i 1993 r. dochody z tytułu dyskonta stosowanego przy wykupie bonów skarbowych emitowanych przez Ministra Finansów podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym...
. oddala skargę. Urząd Skarbowy określił Zakładom Drobiarskim SA podatek dochodowy za 1992 r. w wysokości 14.865.880 tys. zł. Podstawa opodatkowania została ustalona...

III ARN 32/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-09-26

(...) w przedmiocie ustalenia podatku dochodowego za rok 1990 na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego...
czerwca 1993 r. do Drugiego Urzędu Skarbowego w W.-Ś. z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od osób prawnych za 1990 r. w kwocie 89.156.026.000 zł...

SA/Gd 707/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-03-09

1. Termin płatności podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, ustanowiony w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku...
170.000.000 zł., Urząd Skarbowy decyzją z 15.9.1993 r. ustalił zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym za 1992 rok w kwocie 8.500.000 zł. Podstawę materialnoprawną...

SA/Ł 2824/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-08-29

i art. 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania /Dz.U. nr 21 poz. 86 ze zm...
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w nawiązaniu do art. 3 ust. 4, art. 14 ust. 2 i art. 15 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych...

SA/Po 2327/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-12-07

Obligatoryjna forma zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania wolnych zawodów w 1994...
roku /rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych - Dz.U. nr 132 poz. 635...

SA/Wr 2347/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-05-05

Warunkiem skorzystania przez podatnika ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 35 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U....
częściowego zaniechania ustalania i poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych /M.P. nr 6 poz. 53 ze zm./ jest spełnienie warunków...

III SA 1303/94 - Wyrok NSA z 1995-07-28

Finansów z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 32 poz. 139/ w brzmieniu ustalonym nowelą...
z dnia 9 października 1992 r. /Dz.U. nr 78 poz. 396/, mimo że przepis ten zwalnia od podatku dochodowego tylko dochody z tytułu nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych...

SA/Po 437/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-05-18

. Urząd Skarbowy w Ż. decyzją (...) z dnia 7.11.1994 r. ustalił K.H. podatek dochodowy za 1993 r. w wysokości 15.234.000 zł., W uzasadnieniu organ podatkowy wyjaśnia...
, iż przy rozstrzyganiu odwołania oparł się w szczególności na treści art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350...
1   Następne >   +2   +5   +10   24