Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 226/89 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1989-09-07

i Ekspertyz Spółdzielni Pracy, utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w sprawie wymiaru podatku dochodowego za okres od 1.1. do 30.9.1988 r. W uzasadnieniu tej decyzji organ...
I kwartału 1988 r., Zgodnie z par. 15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym /Dz.U. 1986 nr 13 poz. 78/ zwalnia...

SA/Wr 335/89 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1989-12-05

. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Urzędu Skarbowego w Ś. z dnia 25 marca 1987 r. o wymiarze podatku dochodowego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa...
11 listopada 1988 r. nr US II-2277/88 o wygaśnięciu decyzji tego Urzędu z dnia 25 marca 1987 r. w części ustalającej wymiar podatku dochodowego za 1985 r. Organ odwoławczy...

III SA 483/89 - Wyrok NSA z 1989-09-14

1. Jeżeli w dniu określającym termin wpłaty kolejnej zaliczki na podatek dochodowy cały wymagalny za ten okres podatek został uiszczony, nie występuje obowiązek zapłaty...
z dnia 21 marca 1989 r. w przedmiocie odmowy zaniechania ustalania odsetek od nie uiszczonej zaliczki na podatek dochodowy za wrzesień 1988 r. i na podstawie art. 207 par...

III SA 847/88 - Wyrok NSA z 1989-01-10

małżonków /art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym - Dz.U. 1983 nr 43 poz. 192 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 207...
z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni...

III SA 411/89 - Wyrok NSA z 1989-06-26

grudnia 1988 r. ustalił Bogusławowi M. zobowiązanie w podatku dochodowym za 1985 roku w kwocie 191.880 zł., W odwołaniu od tej decyzji Bogusław M. zarzucił, że 8 marca...
ogrodzenia i zasadzenia 420 drzew., Izba Skarbowa w W. decyzją z 8 marca 1989 r. obniżyła wymiar podatku dochodowego do kwoty 86.172 zł. W uzasadnieniu m.in. stwierdzono...

SA/Ka 568/89 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1989-11-15

uchyla zaskarżoną decyzję. Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz.U. 1983 nr 43 poz. 192/ określa warunki w jakich osoby prawne...
, których celem statutowym jest określona w nim działalność, korzystają w danym roku podatkowym od zwolnienia od podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze źródeł...

SA/Kr 160/89 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1989-04-11

Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w Krakowie z dnia 29 listopada 1988 r. w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego za 1984 r. i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa...
decyzję Urzędu Skarbowego w K. z dnia 10 marca 1988 r. i obniżyła Włodzimierzowi i Krystynie małżonkom K. podatek dochodowy za 1984 r. od dochodów z nie ujawnionych źródeł...

III SA 1118/89 - Wyrok NSA z 1989-12-12

Unormowanie zawarte w par. 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1989 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu niektórych...
Spółki z podatku dochodowego od dochodów osiągniętych z tytułu wykonywania robót budowlano-remontowych na rzecz budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej...

P 1/89 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1989-12-31

pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1984 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego lub opłaty skarbowej podatników osiągających...
16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym /Dz.U. 1983 nr 43 poz. 191 ze zm./, art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz.U. 1989 nr 27 poz. 147...
1   Następne >   2