Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 15/87 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Do kosztów uzyskania przychodu /art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym - t.j. Dz.U. 1988 nr 4 poz. 37/ ze sprzedaży rzeczy wlicza się wartość...
:, Czy wartość własnej pracy podatnika podlega na podstawie art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /t.j. Dz.U. 1983 nr 43 poz. 192/ uwzględnieniu...

III AZP 13/87 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Wyrobami o charakterze antyimportowym w rozumieniu par. 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie obniżki podatku dochodowego...
. (...) w przedmiocie wymiaru podatków obrotowego i dochodowego za lata 1984 i 1985 po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd...

III SA 370/87 - Wyrok NSA z 1987-08-06

, stanowią przychód z wynajętych budynków lub ich części w rozumieniu art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz.U. 1983 nr 43 poz. 192 ze zm...
wymiaru podatku dochodowego za 1985 r. Decyzją z dnia 6 października 1986 r. Urząd Skarbowy w P. ustalił Krystynie P. zobowiązanie w podatku dochodowym za 1985 r. w wysokości...

SA/Po 694/87 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1987-11-12

1. uchyla zaskarżoną decyzję w części ustalającej należny od skarżącego (...) za lata 1983 i 1984 podatek dochodowy., 2. w pozostałym zakresie skargę oddala. W sprawie...
dotyczącej wymiaru skarżącemu podatku dochodowego z istotnym naruszeniem art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz.U. 1983 nr 43 poz. 192 ze zm...

III ARN 33/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

podatkowych/ jest inna osoba, jak na przykład w wypadku opłacania podatku obrotowego i dochodowego w formie ryczałtu spółdzielczego., Także więc i w takim wypadku podatnik...
/., 2. Przepis par. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników...

III ARN 44/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

./., W konsekwencji zaskarżony wyrok sądu administracyjnego spowodował, iż do budżetu Państwa nie mogła wpłynąć należna kwota podatku dochodowego od skarżących. ...
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej (...) w przedmiocie wymiaru podatków obrotowego...

SA/Ka 23/87 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1987-04-24

ją do zabawkarstwa przy wymiarze podatku dochodowego., Tymczasem tego ostatniego wymiaru dokonano na poziomie zawyżonym na skutek błędnej interpretacji par. 6 ust. 1...
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych...

III ARN 43/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej (...) w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego...

III ARN 16/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

. w sprawie opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej /Dz.U. 1985 nr 1 poz. 4/ określając podmioty, które mogą korzystać...
z opodatkowania na podstawie tego rozporządzenia wymienia tylko osoby fizyczne, ale z par. 2 ust. 2 rozporządzenia wynika, że podatek obrotowy i zryczałtowany podatek dochodowy...

SA/Wr 875/86 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1987-02-10

w Jeleniej Górze z dnia 12 sierpnia 1986 r. w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatkach obrotowym i dochodowym i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 2 Kpa uchylił zaskarżoną...
wymiaru podatku obrotowego i dochodowego. Przy zastosowaniu 6 procent stopy podatku obrotowego wyliczono należność w wysokości 384.708 zł; uwzględniając natomiast w podatku...
1   Następne >   3