Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 432/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1990-11-13

/, to nie zostały spełnione przesłanki określone w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz.U. nr 53 poz. 339 ze zm./ i nie może skorzystać...
ze zwolnienia od podatku dochodowego. Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz.U. nr 53 poz. 339 ze zm./ w brzmieniu noweli z dnia 28 grudnia 1987 r...

SA/Gd 1037/90 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1990-12-21

pracownika, zaliczanymi do kosztów uzyskania przychodów spółki w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U....
. w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w S...

SA/Ka 599/90 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1990-11-21

.' w C. odsetki za zwłokę w kwocie 67.550.000 zł od nieterminowej zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za listopad i grudzień 1989 r., Z powołaniem się na art. 3 ustawy...
deklaracji o dochodzie należnym podatkiem za 11 i za 10 miesięcy. Zakład uiścił w dniu 25 stycznia 1990 r. kwotę 140 mln zł na poczet podatku dochodowego, zarachowaną...

III AZP 7/90 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1990-09-20

Do kosztów inwestycyjnych członka spółki wodnej, będącej podatnikiem, od których oblicza się zwiększony podatek dochodowy na podstawie art. 47 par. 2 ustawy z dnia 26...
Izby Skarbowej w K. w przedmiocie ustalenia dodatkowego przepisu z tytułu podatku dochodowego po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego...

SA/Po 647/90 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1990-09-04

na ustalenie znacznej nadpłaty podatku dochodowego., Odsetki należą się w przypadku zwłoki w zapłacie wymagalnego zobowiązania pieniężnego., W niniejszym przypadku Izba...
Państwa podatek, ale nadto dokonała znacznej jego nadpłaty brak było podstaw do naliczenia odsetek od zaległości podatkowych. ...

III ARN 18/90 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1990-10-11

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej (...) w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego za lata 1983, 1984...

III SA 921/90 - Wyrok NSA z 1990-12-18

skargę Zenona M. na decyzję dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia 20 lipca 1990 r. w przedmiocie pozbawienia zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego. Zenon M...
. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego lub opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności...

K 3/90 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-04-11

realizację postulatów związkowych i umożliwił bieżące wypłacanie przez upoważnione jednostki gospodarcze nagród i premii z dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy...

III SA 451/90 - Wyrok NSA z 1990-07-11

wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa. Skarżące Przedsiębiorstwo, powołując się na omawiany przepis domagało się potrącenia zaliczki na poczet podatku dochodowego...

III ARN 21/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-10-11

Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie wymiaru podatku obrotowego i dochodowego za rok 1987 na skutek rewizji...
1988 r. w przedmiocie wymiaru podatków obrotowego i dochodowego za 1987 r., Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco:, Decyzją z dnia 30 kwietnia 1988 r. Urząd...
1   Następne >   2