Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Gl 515/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-21

w K. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy...
decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...] r., w sprawie odmowy stwierdzenia odmowy nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r., Decyzję organu...

I SA/Gl 514/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-21

w K. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy...
decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...] r., w sprawie stwierdzenia odmowy nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r., Decyzję organu...

I SA/Lu 471/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-01-25

[...] r. Nr [...] w przedmiocie określenia odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiące: od I do XII...
z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 14. poz. 176 z późn. zm. ), § 11 rozporządzenia Ministra Finansów...

I SA/Wr 1933/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-22

stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 2000 r.: oddala skargę. Wnioskami z dnia...
[...].,[...].,[...].,[...].,[...].,[...]., [...]J. P. wystąpił do Urzędu Skarbowego w Ś. o stwierdzenie nadpłaty w wysokości: [...]z tytułu wpłaconej kwoty w podatku dochodowym od osób...

I SA/Wr 289/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-10

Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. 1. uchyla zaskarżoną...
[...]. nr [...], określającą J. C. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. w kwocie [...]zł., Organ I instancji uznał, że podatniczka nie mogła korzystać...

I SA/Łd 1174/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-11-16

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. oddala skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. decyzją z dnia...
dochodowym od osób fizycznych za rok 2004 w wysokości 1.075 zł i stwierdzającą nadpłatę w tym podatku w wysokości 183,90 zł., Z uzasadnienia decyzji organu I instancji...

I SA/Łd 1173/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-11-16

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. oddala skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. decyzją z dnia...
podatkowe za rok 2004, tymczasem dochody A. D. podlegały regulacji art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych...

II FSK 1142/05 - Wyrok NSA z 2006-09-08

. (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Leszka i Wiesławy B. na rzecz Dyrektora...
określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998 r., W uzasadnieniu do tego wyroku w pierwszej kolejności przybliżono przebieg postępowania...

II FPS 2/06 - Uchwała NSA z 2006-11-20

Do uzyskanego w 2004 r. dochodu z odpłatnego zbycia akcji, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.), pod warunkiem, że są to akcje nabyte przed dniem 1...

II FSK 909/05 - Wyrok NSA z 2006-06-06

15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654 ze zm./ w trakcie amortyzacji środka trwałego nie można dokonać zmiany metody...
Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 2 lutego 2004 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 i 2002 r. - oddala skargę kasacyjną; (...). 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   100