Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 347/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-07-19

nabycie praw majątkowych w drodze darowizny przez osoby fizyczne., Nie mogą natomiast mieć zastosowania przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz.U....
w O. z 30.3.1983 r. utrzymującej w mocy decyzję Urzędu Skarbowego z 20.1.1983 r., w której wymierzono skarżącemu podatek dochodowy w wysokości 26.415 zł od otrzymanej przez niego...

II SA 741/83 - Wyrok NSA z 1983-09-19

1. W art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz.U. nr 53 poz. 339 ze zm./ ustawodawca ustanowił zasadę, że wszelkie wydatki, z wyjątkiem...
, związane z uruchomieniem źródła przychodu, należy potrącić od przychodów w najbliższym roku podatkowym przy ustalaniu podatku dochodowego., 2. Przedwczesne uiszczenie...

SA/Ka 331/83 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1983-07-20

podstawę opodatkowania powinien przyjąć również w postępowaniu podatkowym o wymiar podatku dochodowego od przychodów ze źródeł nie ujawnionych., 2. Artykuł 8 ust. 9 ustawy...
z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz.U. nr 53 poz. 339 ze zm./, dotyczący wymiaru podatku dochodowego od przychodów ze źródeł nie ujawnionych...

SA/Gd 514/83 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1983-09-20

., ustalono podatki obrotowy i dochodowy należne od Andrzeja W. z tytułu prowadzonej przez niego w 1981 r. hodowli lisów. za podstawę wymiaru tych podatków przyjęto zeznanie...
dochodowego do opodatkowania tym podatkiem przyjęto kwotę 151.800 zł i wymierzono podatek dochodowy w wysokości 71.460 zł. Łączny wymiar obu podatków ustalono na 101.600...

II SA 933-935/83 - Wyrok NSA z 1983-10-05

opłacających podatki w formie karty podatkowej oraz wymiaru podatków obrotowego i dochodowego na zasadach ogólnych i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność...
do opłacania podatków w formie karty podatkowej w latach 1980 i 1981, a następnie dokonał wymiaru podatków obrotowego i dochodowego za te lata na zasadach ogólnych...

SA/Wr 460/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-09-22

. w sprawie ulg w podatku dochodowym z tytułu przeznaczenia zysku na cele rozwojowe oraz na inne cele uzasadnione społecznie /Dz.U. nr 41 poz. 274/, to jest po dniu 1...

III AZP 6/83 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1983-12-31

Do ustalenia kosztów uzyskania przychodu, będącego podstawą opodatkowania w zakresie podatku dochodowego, mają zastosowanie kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych...
24 lutego 1982 r. w przedmiocie wymiaru podatku obrotowego i dochodowego, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 25 maja 1983 r. zagadnienia prawnego przekazanego...

SA/Wr 334/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-07-08

. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników oraz w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła - Dz.U. nr 6 poz. 47...
1972 r. o podatku obrotowym /Dz.U. nr 53 poz. 338 ze zm./ oraz ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz.U. nr 53 poz. 339 ze zm./. Skarżący złożył w dniu...

SA/Kr 672/83 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1983-09-14

. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników oraz w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła /Dz.U. nr 6 poz. 47 ze zm...
do opłacania podatków obrotowego i dochodowego w formie zryczałtowanej i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję. Izba Skarbowa w Tarnowie, decyzją...

III ARN 8/83 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1983-12-31

Najwyższy po rozpoznaniu (...) ze skargi (...) na decyzję podatkowej Komisji Odwoławczej przy Wojewodzie (...) w przedmiocie wymiaru podatków obrotowego i dochodowego...
1982 r. SA/Ka 435/82, uchyla zaskarżony wyrok w części uchylającej decyzję w przedmiocie wymiaru podatków obrotowego i dochodowego za rok 1976 oraz orzekającej o kosztach...
1   Następne >   2