Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Gl 809/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-12-06

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Sygn. akt IV SA/Gl 809/06 | |, UZASADNIENIE, Decyzją...
. U. z 1998r. nr 90, poz. 575 z późn. zm.), nie stwierdził u A. F. choroby zawodowej uszkodzenia [...] w postaci zawodowego, [...] - wymienionej w poz. [...] wykazu chorób...

II SA/Ol 923/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-12-19

Inspektora Sanitarnego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. WSA/wyr.1 - sentencja wyroku W dniu 16 lutego 2005r. do Powiatowej Stacji...
Sanitarno-Epidemiologicznej wpłynęło skierowanie na badanie w celu rozpoznania choroby zawodowej M. S. wraz z kartą narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby...

IV SA/Gl 818/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-12-06

Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Sygn. akt IV SA/Gl 818/06 | |, UZASADNIENIE, Decyzją z dnia [...] nr [...] Państwowy...
Powiatowy Inspektor Sanitarny w T. nie stwierdził u A. T. choroby zawodowej uszkodzenia [...] wymienionej w pozycji [...] wykazu chorób zawodowych stanowiącego załącznik...

III SA/Łd 272/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-10-17

Sanitarnej ( tj. Dz.U. z 1998 r., Nr 90, poz. 575 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych ( Dz.U. z 1985 r., Nr 65...
, poz. 294 ze zm.) w związku z § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach...

II SA/Bd 880/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-10-25

2006r. sprawy ze skargi I. S. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] 2006 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę...
z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zgłoszenia choroby zawodowej - odmówił stwierdzenia...

II SA/Rz 7/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-06-21

Sanitarnego z dnia [...] listopada 2004 r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej -skargę oddala- II SA/Rz 7/05, U Z A S A D N I E N I E, Decyzją z dnia [...].11.2004 r...
[...].10.2004 r., Nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia u w/w choroby zawodowej: przewlekłego obturacyjnego zapalenia oskrzeli, wymienionej w poz. 5 wykazu chorób...

II OSK 681/05 - Wyrok NSA z 2006-04-04

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia [...] czerwca 2004 r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje...
ją decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w P. z [...] maja 2004 r., nr [...] o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej u S. G. W uzasadnieniu Sąd...

IV SA/Gl 741/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-10-04

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Sygn. akt IV SA/Gl 741/06 | |, U Z A S A D N I E N I E, Decyzją...
. choroby zawodowej, w postaci przewlekłej choroby narządu [...] spowodowanej [...], wymienionej w pozycji [...] punkt [...]-[...] wykazu chorób zawodowych rozporządzenia...

II SA/Op 357/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-03-06

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. z dnia [...], [...] w przedmiocie choroby zawodowej 1) uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję Państwowego...
głosowe twarde, wymienioną w poz.15.1 wykazu chorób zawodowych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób...

II SA/Bk 451/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-11-07

Doprecyzowanie w nowym rozporządzeniu w sprawie chorób zawodowych przesłanki uznania danego schorzenia za chorobę zawodową stanowi nowy element prawotwórczy tj. element...
rozpatrywanych pod rządami poprzedniego rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych i spraw rozpatrywanych przy zastosowaniu nowego rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100