Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 1942/99 - Wyrok NSA z 2000-03-23

chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm./ podstawę do wydania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia., Jeżeli orzeczenia...
r. (...) w przedmiocie stwierdzenia u Romana D. choroby zawodowej - zawodowego uszkodzenia słuchu: - uchyla zaskarżoną decyzję, (...). Kolejowy Inspektor Sanitarny...

III RN 202/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-06-28

sprawy ze skargi Zygmunta D. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia 3 lipca 1998 r. (...) w przedmiocie choroby zawodowej na skutek rewizji...
na podstawie par. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm. - powoływanego nadal...

II SA/Gd 1087/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-05-24

Sprawa ze skargi Krzysztofa R. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w G. z dnia 7 maja 1998 r. (...) w przedmiocie kosztów badań środków spożywczych - uchyla zaskarżoną decyzję; (...).

OSA 1/00 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-06

, także o związku chorób i ułomności, schorzeń, uszczerbku na zdrowiu, inwalidztwa, obrażeń ze służbą wojskową, zarówno czynną jak i zawodową. W obowiązującym systemie...
. w sprawie ustalenia wykazów chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze i rentowe /M.P. nr 66 poz...

III RN 193/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-02-03

nie jest właściwy w sprawie ze skargi żołnierza na orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej w przedmiocie związku choroby /inwalidztwa/ ze służbą wojskową', trafny...
sprawy ze skargi Bartosza K. na decyzję Okręgowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. z dnia 8 sierpnia 1996 r. , (...) w przedmiocie ustalenia związku pomiędzy chorobą...

OPS 8/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-06

Organem właściwym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. nr 123 poz. 776...
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. nr 123 poz. 776 ze zm. - Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu...

II SA 1990/99 - Wyrok NSA z 2000-05-24

, a także instytucjom i organizacjom takim jak stowarzyszenia, spółki, przedsiębiorstwa, spółdzielnie, fundacje, związki zawodowe (...)., Przed wystąpieniem ze skargą do Trybunału należy...
i lekarza stomatologa /art. 2/, ale przewiduje też, iż 'Kto bez uprawnień udziela świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu podlega karze...

I SA 1198/00 - Wyrok NSA z 2000-11-24

Skoro w przepisie art. 6 ust. 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. nr 123 poz. 776...
z lekarzem., Skarżąca opisuje swą trudną sytuację materialną oraz rodzinną, wywołaną chorobą starszego 15-letniego dziecka w postaci cukrzycy insulinozależnej, przy obowiązku...

II SA 1211/00 - Wyrok NSA z 2000-10-30

Rolniczej. Studia przerwała w związku z urodzeniem dziecka /rentę rodzinną pobierała do 31 sierpnia 1994 r./. Po przerwie spowodowanej chorobą dziecka podjęła naukę...
. W roku akademickim 1999-2000 zainteresowana była studentką drugiego /przedostatniego/ roku wskazanej wyższej szkoły zawodowej /specjalność - edukacja wczesnoszkolna...