Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Sz 915/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-21

2016 r. sprawy ze skargi R. P. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej I. oddala skargę, II...
postępowanie administracyjne wszczęte na podstawie zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej u R. P. ., W uzasadnieniu decyzji organ powołał się na orzeczenie lekarskie...

IV SA/Po 521/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-09

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej. uchyla zaskarżoną decyzję Zaskarżoną decyzją z dnia [...] kwietnia 2016 r...
2016 r. o stwierdzeniu choroby zawodowej u W. S. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez organ pierwszej instancji., Zaskarżona decyzja zapadła w następującym...

IV SA/Wr 476/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-05

. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę...
Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367), jak również art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., po rozpatrzeniu odwołania M. Z. żony...

IV SA/Wr 615/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-21

z/s w Z. na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę...
. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, ze zm.); dalej kodeksu pracy oraz § 8 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz...

II OSK 1444/14 - Wyrok NSA z 2016-02-16

W. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 czerwca 2013 r. nr ... w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 13 lutego 2014 r., sygn...
. w przedmiocie choroby zawodowej., Wyrok został wydany w następującym stanie sprawy:, Decyzją z ... marca 2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w T. uznał brak...

II OSK 69/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

2014 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 24 września 2014 r., IV SA/Wr 199/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu...
., nr [...] o stwierdzeniu u K. A. choroby zawodowej: przewlekłej choroby obwodowego układu nerwowego wywołanej sposobem wykonywania pracy, zespół cieśni w obrębie nadgarstka:, - uchylił...

II SA/Po 115/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-15

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie choroby zawodowej; oddala skargę Decyzją z dnia (...) sierpnia 2015 r., nr (...), Państwowy...
podstaw do stwierdzenia u B. K. choroby zawodowej w postaci przewlekłego zapalenie nadkłykcia kości ramiennej., Uzasadniając powyższe rozstrzygnięcie wyjaśniono, że B. K...

II OSK 288/15 - Wyrok NSA z 2016-02-17

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 29 maja 2014 r., sygn...
z dnia [...] lipca 2013 r., nr [...], w przedmiocie choroby zawodowej., Opisując stan faktyczny niniejszej sprawy Sąd I instancji wskazał, iż decyzją z dnia [...] maja 2013...

IV SA/Wr 448/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-20

na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę...
w związku z § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105, poz. 869) w zw. z § 2 rozporządzenia Rady...

IV SA/Gl 157/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-12

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w C., po uzupełnieniu...
z dnia [...]r., nr [...], stwierdzającą u K.K. (dalej: 'uczestnika postępowania') chorobę zawodową wymienioną w poz. 1 wykazu chorób zawodowych rozporządzenia Rady...
1   Następne >   +2   +5   +10   100