Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 2123/97 - Wyrok NSA z 1998-04-01

oddala skargę w przedmiocie choroby zawodowej. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w W. decyzją z dnia 24 listopada 1997 r. (...), utrzymał w mocy decyzję...
Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w (...) z dnia 1 października 1997 r. (...) o niestwierdzeniu u Włodzimierza M. choroby zawodowej narządu oddechowego i narządu...

III RN 99/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-06-04

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oddalający skargę od decyzji odmawiającej stwierdzenia choroby zawodowej z powodu wydania orzeczenia lekarskiego...
Sanitarnego (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej w postaci wirusowego zapalenia wątroby typu 'B' na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Naczelnego Sądu...

III ZP 12/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-05-27

Jeżeli pracownik zakończył zatrudnienie w uspołecznionym zakładzie pracy, w którym był narażony na powstanie choroby zawodowej, lecz w czasie stwierdzenia stałego...
i art. 10 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych /t.j. Dz.U. 1983 nr 30 poz. 144 ze zm./ przysługuje od Zakładu...

III RN 36/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-06-04

Brak jest podstaw do wyłączenia z pojęcia choroby zawodowej uszkodzenia słuchu wywołanego działaniem hałasu, ze względu na stopień tego uszkodzenia. Sąd Najwyższy...
po rozpoznaniu sprawy ze skargi Michała D. na decyzję Okręgowego Inspektora Sanitarnego PKP w G. w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej na skutek rewizji nadzwyczajnej...

I SA 1520/97 - Wyrok NSA z 1998-02-24

1. W postępowaniu o stwierdzenie choroby zawodowej organy inspekcji sanitarnej są związane rozpoznaniem choroby podanym w orzeczeniu lekarskim, wydanym w trybie par. 7...
i 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm./ i nie są uprawnione do samodzielnej oceny...

II SA/Wr 1980/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-08-06

procedury administracyjnej /art. 80 Kpa/. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej...
strony zagwarantowanych przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm./., W myśl par. 9 ust. 1...

II SA/Ka 1051/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-03-25

oddala skargę w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej narządu słuchu. (...) Sąd nie dysponuje wiadomościami z zakresu nauk medycznych. Dociekania...
Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294/ zawarte jest dla Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej upoważnienie do szczegółowego...

III ZP 45/97 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-04-17

z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych /t.j. Dz.U. 1983 nr 30 poz. 144 ze zm./ - dopuszczalne jest stosowanie art. 358[1...
ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych oraz art. 5 Kc przez przyjęcie, że ZUS prawidłowo ustalił wysokość...

I SA 1213/98 - Wyrok NSA z 1998-11-19

i hurtowniach środków farmaceutycznych /art. 3 ustawy/., Zadanie to wyznacza zakres opinii koncesyjnej i ogranicza ją wyłącznie do problematyki zawodowej, gdyż obrona...
nie tylko interes wnioskodawcy lecz także interes społeczny /art. 7 in fine Kpa/, nie zawsze tożsamy z oczekiwaniami samorządu zawodowego., W tym stanie rzeczy orzeczono...

I SA 831/98 - Wyrok NSA z 1998-11-03

Orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej żołnierzy zawodowych podlegają kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego. oddala skargę w przedmiocie określenia...
zdolności do dalszej zawodowej służby wojskowej. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Na wstępie rozważenia wymagał zarzut podniesiony w odpowiedzi na skargę...
1   Następne >   3