Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Kr 1285/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-08-20

października 2008 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji II. zasądza od Wojewódzkiego...
do rozpoznania u R. S. choroby zawodowej - zawodowego uszkodzenia słuchu. Z orzeczenia wynika, że u R. S. stwierdzono w badaniu laryngologicznym przeprowadzonym w dniu 1 lipca...

IV SA/Gl 558/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-10

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r., nr [...], Powiatowy Inspektor...
Sanitarny w W. Ś. nie stwierdził u R. K. choroby zawodowej [...] wymienionej w pozycji [...] wykazu chorób zawodowych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r...

IV SA/Gl 968/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-24

. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w K...
. decyzją z dnia [...], Nr [...], odmówił stwierdzenia u E.T. choroby zawodowej słuchu, wymienionej w pozycji 15 wykazu chorób zawodowych stanowiącego załącznik...

II SA/Bd 834/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-11-18

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. II SA/Bd 834/09, Uzasadnienie, Decyzją z dnia...
rozporządzenia Rady Ministrów z 30 lipca 2002r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania...

IV SA/Gl 892/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-05-15

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B. decyzją z dnia...
.), nie stwierdził u J. T. choroby zawodowej -obustronnego trwałego ubytku słuchu typu ślimakowego spowodowanego hałasem, wymienionej w pozycji 21 wykazu chorób zawodowych...

II SA/Bk 518/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-10-15

Oceny narażenia na chorobę zawodową dokonuje każdy z uprawnionych podmiotów (lekarz zgłaszający podejrzenie wystąpienia choroby, lekarz orzecznik i organ sanitarny...
) poprzez odniesienie się do elementów charakteryzujących środowisko pracy osoby ubiegającej się o stwierdzenie choroby zawodowej, pod kątem występowania nim, bądź...

II SA/Op 54/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-04-16

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej w niniejszej...
w Strzelcach Opolskich z dnia [...], nr [...] rozstrzygającą o braku podstaw do stwierdzenia u O. W. choroby zawodowej przewlekłego zanikowego, przerostowego...

IV SA/Wr 456/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-30

. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia 27 lutego 2009 r. nr . w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę...
22 marca 2000 r. przypadku choroby zawodowej przez E. S.. W toku tego postępowania ustalono, że E. S. pracował w Zakładzie 'Ż.' w okresie: od 5 czerwca 1973 r. do 31...

IV SA/Po 435/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-19

na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w P. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie choroby zawodowej o d d a l a s k a r g ę /-/ B. Popowska /-/ M. Dybowski...
30 lipca 2002r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych...

IV SA/Gl 764/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-19

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Decyzją Nr [...] z dnia [...] r. Państwowy Powiatowy Inspektor...
Sanitarny w B. nie stwierdził u E.R. choroby zawodowej [...] - wymienionej w poz. [...] wykazu chorób zawodowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30...
1   Następne >   +2   +5   +10   100