Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 902/96 - Wyrok NSA z 1997-01-10

Okoliczność, że podejrzewana o chorobę zawodową osoba zmarła, nie zwalnia organu inspekcji sanitarnej od obowiązku działania na podstawie orzeczenia lekarskiego...
do rozpoznania choroby zawodowej, czy też w ogóle nie pozwala na zajęcie stanowiska; w tym ostatnim przypadku zaś postępowanie administracyjne podlegałoby umorzeniu...

II SA/Ka 58/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1997-07-03

oddala skargę w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. (...) Z przeprowadzonego w sprawie postępowania dowodowego wynika, że aczkolwiek skarżąca...
w (...) diagnozy, nie dały podstaw do stwierdzenia u skarżącej choroby zawodowej w związku z tym, iż rozpoznane u niej schorzenia - nie są ujęte w obowiązującym wykazie chorób...

II SA/Gd 1830/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-09-09

stwierdzenia choroby zawodowej. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie par. 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r...
. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm./ za choroby zawodowe uważa się choroby określone w wykazie chorób zawodowych stanowiącym załącznik do rozporządzenia...

I SA 847/96 - Wyrok NSA z 1997-05-09

postępowania' w sprawach chorób zawodowych, co ma się przejawiać w tym, że 'Komisja i Minister spełniają tę samą rolę co dwustopniowe organy orzecznicze, ich decyzje...
zaś mają ten sam walor prawny co orzeczenie lekarskie', gdyż o chorobie zawodowej przesądza decyzja organu inspekcji sanitarnej. Nietrafność tego wywodu wynika z faktu, że porównano...

II SA 3177/95 - Wyrok NSA z 1997-04-04

Sprawa ze skargi (...) na decyzję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w przedmiocie zakazu wprowadzenia do obrotu środka spożywczego - oddalił skargę.

III RN 59/96 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1997-02-04

Sprawa ze skargi (...) na Wojewódzką Komisję Lecznictwa Uzdrowiskowego (...) w przedmiocie niewydania skierowania na bezpłatne leczenie sanatoryjne w okresie od 11 maja 1996 r. do 3 czerwca 1996 r. na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 września 1996 r. I SA 671/96~ postanawia uchylić zaskarżone postanowienie.

OPS 12/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-02-03

w razie wypadku i chorób zawodowych powstałych w związku ze służbą wojskową /Dz.U. nr 53 poz. 342 ze zm./ odnosi się wyłącznie do postępowania w sprawie odszkodowania...