Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wr 816/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-08

., na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego, Inspektora Sanitarnego we W., z dnia [...], nr [...], w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej, , oddala skargę., , , Decyzją...
. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 65 poz. 294, z późn. zm. ) w związku z § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych...

IV SA/Wr 545/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-27

ze skargi [...] sp. z o.o. z/s w Z. na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej...
.) oraz § 8 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105, poz. 869 ze zm.), a także art. 138 § 1 pkt 1...

III SA/Łd 162/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-20

roku sprawy ze skargi S. F. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę...
w Ł. decyzją z dnia 4 czerwca 2008 r. nr [...], na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych...

II OSK 2400/13 - Wyrok NSA z 2015-05-07

Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem...
Inspektora Sanitarnego z dnia [...] listopada 2011r., nr [...], w przedmiocie choroby zawodowej., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy...

IV SA/Wr 118/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-16

D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wszczętego w sprawie choroby zawodowej oddala...
czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367), jak również art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, dalej: k.p.a., Dz. U. z 2013...

IV SA/Gl 865/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-16

Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Nr [...] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny...
w W. odmówił stwierdzenia choroby zawodowej słuchu u R.P. w postaci obustronnego trwałego ubytku słuchu typu ślimakowego spowodowanego hałasem, wymienionej w poz. 21 wykazu...

II SA/Bd 246/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-05-26

Państwowego [...] Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. W związku z dokonanym przez Poradnię Chorób...
Zawodowych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w T. zgłoszeniem z dnia [...] podejrzenia u skrzącej U. P. choroby zawodowej narządu głosu spowodowanej nadmiernym...

II OSK 958/14 - Wyrok NSA z 2015-12-11

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] maja 2013 r. znak [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 19 grudnia 2013 r., sygn...
[...] maja 2013 r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej., W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne., Decyzją z dnia...

IV SA/Gl 368/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-15

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia...
[...] nr [...] orzeczono o braku podstaw do stwierdzenia u Z. G. choroby zawodowej - obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego...

IV SA/Gl 429/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-17

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r...
: Kp) oraz § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1367 ze zm., dalej: rozporządzenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100