Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPS 3/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-05-20

Chorobami zawodowymi są przewlekłe choroby narządu głosu związane z nadmiernym wysiłkiem głosowym w postaci guzków śpiewaczych, niedowładu strun głosowych i zmian...
przerostowych, wymienione w pkt 7 wykazu chorób zawodowych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych...

II SA/Gd 1457/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-05-08

Nawet najmniejszy stopień uszkodzenia słuchu, który mieści się w pojęciu choroby zawodowej wymienionej w wykazie chorób zawodowych stanowiących załącznik...
do uznania zachorowania na chorobę zawodową. Jedynie dające się wykazać wyższe prawdopodobieństwo zachorowania na taką chorobę w innym niż zakład pracy środowisku...

III RN 78/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-03-14

1. Brak jest podstaw prawnych, aby z prawnego pojęcia choroby zawodowej eliminować 'uszkodzenie słuchu wywołane działaniem hałasu', ze względu na stopień uszkodzenia...
. Wojewódzki Inspektor Sanitarny wniósł o jej oddalenie, podnosząc, że przy stwierdzeniu choroby zawodowej powinny być zachowane odpowiednie kryteria merytoryczne, zgodne...

III RN 188/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-01-18

Definicja prawna choroby zawodowej składa się z dwóch elementów, z których jeden jest formalnie wskazany w określonym wykazie, a drugi dotyczy sytuacji określonego...
Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm./. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi Polskich Kolei Państwowych...

II SA/Wr 319/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-10-02

poinformowany o rodzajach czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych oraz niebezpiecznych, o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych, jakie miały miejsce na danym...
Przewidziany w art. 226 Kodeksu pracy obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym dotyczy każdego pracownika, niezależnie od rodzaju zajmowanego stanowiska...

OPS 11/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-12-02

i ubezpieczeń społecznych /art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - Dz.U. nr 123 poz. 776...
na podstawie art. 138 par. 2 Kpa oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych...

III RN 28/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-07-18

zawodowe oraz pracodawcy mają między innymi prawo do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień, stanowiących źródła prawa pracy w rozumieniu art. 9 Kp...
września 1999 r. ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa /Dz.U. nr 60. poz. 363 ze zm...

III RN 115/02 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2002-11-14

chorobę, która trwała od dnia 7.11.1999 r. do dnia 10.01.2000 r. W tym okresie, według twierdzeń skargi, skarżąca przebywała na zwolnieniu lekarskim, ponieważ uległa wypadkowi...
na podany przez skarżącą adres dla doręczeń było skuteczne. Od tej daty rozpoczął się bieg terminu do wniesienia skargi. Okres choroby skarżącej trwający do dnia 10.01.2000 r...

II SA 2506/01 - Wyrok NSA z 2002-03-14

nad dziećmi przez personel nie posiadający kwalifikacji zawodowych do sprawowania opieki zdrowotnej oraz profilaktycznej nad dziećmi do lat 3, oraz, - objęcia dzieci...
. Teraz ten poziom opieki nad dziećmi uległ obniżeniu., Ponadto dziecko jej narażone jest w znacznie większym stopniu na zarażenie chorobą zakaźną, niż było to przed połączeniem obu...

II SA 3358/01 - Wyrok NSA z 2002-11-07

okresowym, ewentualnie w razie niezdolności do pracy trwającej powyżej 30 dni spowodowanej chorobą, także kontrolnym badaniom lekarskim /tzw. badania profilaktyczne...
kwalifikacyjne, stwierdzające uprawnienia określonej osoby do pracy w charakterze kierowcy, są dokumentem potwierdzającym uprawnienia zawodowe i stanowią jeden z warunków...
1   Następne >   2