Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 27/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-06-03

ze skargi (...) Zespołu Opieki Społecznej (...) na decyzję (...) Inspektora Sanitarnego (...) w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej u (...) na skutek rewizji...
rewizję nadzwyczajną. Decyzją z dnia 26 marca 1979 r. Nr WSSE.HP.4172/26/79 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dla Województwa L. nie stwierdził choroby zawodowej...

I SA 997/93 - Postanowienie NSA z 1993-05-21

Sprawa ze skargi Wojciecha S. na pismo Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 lutego 1993 r. nr ROU-035-2/92 w przedmiocie przedterminowego wypisania ze szpitala uzdrowiskowego - postanowił odrzucić skargę.

I SA 1719/92 - Wyrok NSA z 1993-04-15

Sprawa ze skargi Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w E. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla Województwa W. z dnia 28 września 1992 r. nr II-44360/25/92 w przedmiocie wycofania z obrotu środka spożywczego - oddalił skargę.

SA/Wr 1325/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-02-18

Sprawa ze skargi Zakładu Ubezpieczeń 'W.' S.A. w Ł. na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora dla Województwa O. nr RP/974/92 w przedmiocie niedopuszczalności odwołania od decyzji Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w K. z 6 lipca 1992 r. nr Z.S.E. IV/85/92 I. uchylił zaskarżone postanowienie;~II. zasądził od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla Województwa O. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń 'W.' S.A. w Ł. kwotę 50 tys. złotych tytułem zwrotu kosztów postępowan...

III ARN 84/92 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-01-08

egzystencji i nie jest zdolny do podjęcia pracy zawodowej. Jednakże współczesne metody leczenia tej choroby /inaczej niż to było dawniej/ nie polegają wcale na długotrwałym...
1. Termin 'obłożna choroba' nie oznacza choroby powodującej konieczność nieustannego przebywania w łóżku, lecz taką chorobę, która powoduje istotne i trwałe zakłócenie...

II SA 1022/93 - Wyrok NSA z 1993-07-23

może być usprawiedliwione zaświadczeniem lekarskim na druku Mz-L4, stwierdzającym niezdolność bezrobotnego do pracy, a w razie choroby członka jego rodziny - zaświadczeniem lekarskim...
, ma 30-letni staż pracy i pełne kwalifikacje zawodowe do pracy biurowej /wyższe wykształcenie administracyjne, dobra znajomość języka angielskiego, umiejętność maszynopisania...