Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Po 374/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-08-19

Sanitarnego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2022 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę w całości. IV SA/Po 374/22, Uzasadnienie...
8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zgłoszenia...

II SA/Bd 127/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-06-29

. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w I. decyzją z dnia [...] października 2021 r., nr [...] nie stwierdził u E. K...
. (zwanej dalej skarżącą) choroby zawodowej - przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat, wymienionej w poz...

II SA/Po 574/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-31

Sanitarnego z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w K. (dalej w skrócie PPIS...
, dalej: K.p.) oraz § 2-7 i § 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1367, dalej...

III SA/Kr 1170/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-10

z dnia [...] 2021 r. nr: [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej skargę oddala Uzasadnienie:, Zaskarżoną przez M. L. - W., zwaną dalej...
. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013., poz. 1367 ze zm., zwanego dalej...

III SA/Kr 1148/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-12-14

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 lipca 2022 r. znak NP.9081.2.22.2022 w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę Decyzją z dnia 14...
: HP.9081.1.52.2021 z dnia 31 marca 2022 r. o stwierdzeniu u E. G. (dalej: Pielęgniarka), choroby zawodowej - choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa, wymienionej...

III SA/Kr 1149/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-12-14

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 7 lipca 2022 r. znak NP.9081.2.37.2022 w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę Decyzją z dnia 7...
. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych...

II SA/Po 901/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-26

[...] października 2021 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją z dnia [...] października 2021 r...
. nr [...] utrzymał w mocy zaskarżoną przez H. Ł. decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w T. z dnia [...] marca 2021 r. znak [...] wydaną w przedmiocie choroby zawodowej...

IV SA/Po 76/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-05

w P. z dnia [...] listopada 2021 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę w całości. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny...
w K. (zwany dalej 'PPIS') decyzją z dnia [...] marca 2021 r. po rozpatrzeniu zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej u A. T., nie stwierdził choroby zawodowej w postaci...

III SA/Kr 1752/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-04-29

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] 2021 r. w przedmiocie choroby zawodowej I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji...
Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1367 z późn. zm.) [...] Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny utrzymał w mocy...

III SA/Gl 944/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-15

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. [...] Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (dalej: organ...
) choroby zawodowej - przewlekłej choroby obwodowego układu nerwowego wywołanej sposobem wykonywania pracy: zespół cieśni w obrębie nadgarstka wym. w poz. 20.1 wykazu chorób...
1   Następne >   +2   +5   +10   100