Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 221/81 - Wyrok NSA z 1981-09-04

1. Z treści par. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 45 poz. 271/ nie można wyprowadzić twierdzenia...
, że postępowanie wyjaśniające powinno zmierzać w kierunku ustalenia, czy choroba pracownika mieści się w wykazie chorób zawodowych i pozostaje w związku z warunkami...

II SA 33/81 - Wyrok NSA z 1981-06-30

W sprawie o stwierdzenie choroby zawodowej należy uznać za dowodowo niewystarczające opinie placówek zdrowia, choćby nawet specjalistycznych, jeżeli opinie...
. w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej i na podstawie art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Państwowego Wojewódzkiego...

II SA 442/81 - Wyrok NSA z 1981-09-22

Skarga Jerzego K. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Chełmie z dnia 14 maja 1981 r. w przedmiocie nakazu usunięcia uchybień w stanie sanitarnym Szkoły Podstawowej w Ś. i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz stosownej decyzji Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Ch. z dnia 31 marca 1981 r., a także, zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego kwotę złotych sześćset tytułem...

SA 820/81 - Wyrok NSA z 1981-06-11

3 grudnia 1980 r. Cyryl B. zwrócił się do Głównego Urzędu Ceł, wnosząc o obniżenie cła. W podaniu zaznaczył, że samochód nabył w związku z ciężką chorobą żony, inwalidką...
, gdy jest przystosowany do osobistych warunków fizycznych inwalidy, a jego posiadanie ma mu umożliwić powrót do czynnego życia zawodowego lub społecznego'. , Decyzję...

SA 755/80 - Wyrok NSA z 1981-01-07

, mimo że rodzice proponowali mu, aby pozostał na gospodarstwie. Syn nie pomagał rodzicom nawet w okresie choroby ojca spowodowanej wypadkiem przy cięciu sieczki. W tej sytuacji...
administracyjnych, iż Edmund K. ma teoretyczne i praktyczne przygotowanie zawodowe, prawidłowo prowadzi własne gospodarstwo, wyraża zgodę na przejęcie gospodarstwa rodziców...