Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Sz 2082/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-04-27

Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Powiatowy Inspektor Sanitarny w [...], na podstawie orzeczeń lekarskich...
oraz po dokonaniu dochodzenia epidemiologicznego na stanowiskach pracy, wydał w dniu [...] r. decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej u J.K ., Od wymienionej...

III SA/Łd 851/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-01-06

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Decyzją z dnia [...] Nr [...] Państwowy Powiatowy Inspektor...
z późn. zm.), nie stwierdził u Z.N. choroby zawodowej pod postacią zespołu wibracyjnego postaci nerwowo-naczyniowej, wymienionej w poz. 22.1 wykazu chorób zawodowych...

III SA/Gl 913/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-11-17

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji...
do stwierdzenia choroby zawodowej - pylicy płuc pochodzenia zawodowego, wskazanej w pozycji 2 wykazu chorób zawodowych stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady...

III SA/Łd 950/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-03-16

- - - - - sprawy ze skargi E. Ł. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżoną decyzję...
Powiatowy Inspektor Sanitarny w S. nie stwierdził u E. Ł. choroby zawodowej “przewlekły przerostowy nieżyt krtani' Organ powołał § 1 ust. 1, § 8 ust. 1 i § 10 rozporządzenia...

III SA/Gl 193/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-06-21

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Powiatowy Inspektor...
ze zm.), nie stwierdził u A. G. choroby zawodowej -obustronnego trwałego ubytku słuchu typu ślimakowego spowodowanego hałasem - wymienionej w pozycji 21 wykazu chorób...

III SA/Gl 547/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-10-27

Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. zasądza od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora...
. choroby zawodowej - obustronnego trwałego ubytku słuchu typu ślimakowatego spowodowanego hałasem - wymienionej w pozycji 21 wykazu chorób zawodowych, stanowiącego...

III SA/Łd 992/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-01-31

Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzająca ją decyzję Państwowego Powiatowego...
choroby zawodowej, nie stwierdził u J. Ł. choroby zawodowej - przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat...

III SA/Gl 100/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-07-27

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżoną decyzję. Sygn. akt III SA / Gl 100 / 04, Uzasadnienie...
, Decyzją z dnia [...]r. nr [...] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w R. nie stwierdził u p. W. S. choroby zawodowej uszkodzenia słuchu wymienionej w pozycji 2 1wykazu...

III SA/Wr 174/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-06-17

braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę. U Z A S A D N I E N I E :, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we W. decyzją, z dnia 26 października...
2004 r. [...] orzekł o braku podstaw, do stwierdzenia chorób zawodowych - obustronnego trwałego ubytku słuchu typu ślimakowego spowodowanego hałasem, wyrażonego...

III SA/Gl 1013/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-11-29

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej. oddala skargę. Decyzją z [...] r. nr [...] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny...
w C. orzekł, iż nie stwierdził u T. W. choroby zawodowej - obustronnego, trwałego ubytku słuchu typu ślimakowego spowodowanego hałasem - wymienionej w pozycji 21 wykazu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100