Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 455/85 - Wyrok NSA z 1985-06-11

zawodowej, brak było podstaw do wydania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej. ...
skargę oddala. Na uwagę zasługuje ponadto fakt, że zatrucie ołowiem nie jest chorobą nieuleczalną., Po ustąpieniu objawów zatrucia i wydaleniu depozytów ołowiu z ustroju...

III PRN 2/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

Sprawa ze skargi Zespołu Opieki Zdrowotnej (...) na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy (...) w przedmiocie nakazania wstrzymania robót na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia 7 września 1983 r. SA/Gd 483/83~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA OZ w Gdańsku do ponownego rozpoznania.

II SA 1756/84 - Wyrok NSA z 1985-01-28

nie tylko tego, czy osoba ubiegająca się o uzyskanie potwierdzenia wykonywania rzemiosła, bądź zezwolenia na wykonywanie rzemiosła , ma kwalifikacje zawodowe, ale także - w uzasadnionych...
- do wydania uprawnienia., 2. Zwolnienie osoby ubiegającej się o zezwolenie na wykonywanie rzemiosła od obowiązku udokumentowania posiadanych kwalifikacji zawodowych /art. 8 ust...

SA/Kr 529/85 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1985-06-25

w świetle całokształtu jego sytuacji życiowej, a zwłaszcza stosunków zawodowych i rodzinnych oraz sposobu prowadzenia gospodarstwa domowego, przy czym całodniowe...
z opieki związanej z chorobami. W tym kontekście oceniając zachowanie najemcy, należy przyjąć, iż w dniu wydania zaskarżonej decyzji brak było podstaw do stwierdzenia...