Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Łd 814/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-10-23

października 2013 roku sprawy ze skargi S. F. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla...
zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. Nr 132, poz. 1121), uchylił w całości decyzję nr 2 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] znak...

II SA/Bd 373/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-06-27

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. D. W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w N. z dnia [...] sierpnia 2012 r. Nr [...], znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej., Zaskarżona decyzja...

IV SA/Wr 613/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-12-20

[...] na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...] 2013 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę...
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wykazu chorób zawodowych (Dz.U. Nr 105, poz. 869 ze zm.) i art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., po rozpatrzeniu...

II SA/Po 822/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-23

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] 2013 r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej; oddala skargę Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor...
. nr [...] o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej, uchylił zaskarżoną decyzję i nie stwierdził u S. G. choroby zawodowej narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem...

IV SA/Gl 655/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-06

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Państwowy...
Powiatowy Inspektor Sanitarny w W. odmówił stwierdzenia choroby zawodowej słuchu u R. P. w postaci obustronnego trwałego ubytku słuchu typu ślimakowego spowodowanego hałasem...

II OSK 2908/12 - Wyrok NSA z 2013-10-15

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną II OSK 2908/12...
Sanitarnego w Katowicach z dnia [...] lipca 2011 r. w przedmiocie choroby zawodowej., W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przytoczył następujące...

II SA/Bd 1221/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-04-16

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. II SA/Bd 1221/12, UZASADNIENIE, Zaskarżoną...
Sanitarnego w T. z dnia [...] czerwca 2012 r. Nr [...] znak: [...] w przedmiocie braku stwierdzenia u skarżącego - K. O. choroby zawodowej: 'obustronny trwały odbiorczy ubytek...

IV SA/Gl 349/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-23

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
: u.p.i.s.), stwierdzającą u J. S. chorobę zawodową w postaci następstwa przebytego ostrego zatrucia zawodowego wywołanego przez tlenek węgla, wymienioną w poz. 1/30 wykazu chorób...

IV SA/Wr 696/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-02-13

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. nr 105, poz. 869 ze zm.) oraz art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t...

IV SA/Wr 682/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-02-28

. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...] 2012 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia...
chorób zawodowych (Dz. U. nr 105, poz. 869), dalej: rozporządzenie, § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób...
1   Następne >   +2   +5   +10   100