Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II PZP 2/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-06-29

Decyzja inspektora sanitarnego stwierdzająca chorobę zawodową lub brak podstaw do jej stwierdzenia nie wiąże sądu powszechnego rozpoznającego sprawę o świadczenia...
z tytułu choroby zawodowej także po oddaleniu przez Naczelny Sąd Administracyjny wniesionej na nią skargi. Na poniższe pytanie prawne Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego...

III ARN 41/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-10-18

Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie niestwierdzenia choroby zawodowej, na skutek rewizji nadzwyczajnej...
Inspektor Sanitarny w K. nie stwierdził u Stanisława P. - byłego pracownika (...) Zakładów Sodowych w K. choroby zawodowej podając w uzasadnieniu, że charakter pracy /stanowisko...

III ARN 14/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-05-10

(...) na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (...) w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej u (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra...
Zdrowotnej w L. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w L. z dnia 13 lipca 1994 r. w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej u Alicji F.-P., Sąd...

SA/Gd 1655/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-11-16

dotyczących orzekania w stosunku do żołnierzy niezawodowych oraz żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska etatowe do stopnia wojskowego kapitana o związku ich chorób...
w przedmiocie istnienia lub nieistnienia choroby zawodowej podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego., 2. Sąd powszechny, rozpoznający sprawę o świadczenie...

I SA 1830/94 - Wyrok NSA z 1995-02-03

stwierdza nieważność decyzji.

SA/Rz 559/94 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1995-05-12

uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji.

I SA 1301/95 - Postanowienie NSA z 1995-12-28

skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie organu administracji państwowej wydane w trybie art. 111 par. 1 Kpa.

I SA 753/94 - Wyrok NSA z 1995-10-26

dobranych, zmielonych i wymieszanych. Na opakowaniach poszczególnych mieszanek znajdują się numery wskazujące na rodzaje chorób, przy których leczeniu...
wynika, że poszczególne mieszanki ziołowe, oznaczone liczbami od 0 do 35, leczą cały szereg poważnych schorzeń, takich jak: choroby nowotworowe, kamicę ustrojową...

SA/Ł 2447/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-08-22

to z obowiązków o charakterze socjalnym, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony i przeciwdziałania chorobom zawodowym, okresowych badań lekarskich związanych z danym...

III ARN 34/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-10-05

Sprawa ze skargi (...) na decyzję Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (...) w przedmiocie przdłużenia pobytu w domu pomocy społecznej i ustalenia odpłatności z tego tytułu na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lutego 1995 r. I SA 1830/94~ uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje NSA w Warszawie do ponownego rozpoznania.
1   Następne >   2