Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bd 399/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-10-20

. na decyzję Inspektor Sanitarny z dnia [...] lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej 1. oddala skargę; 2. nakazuje zwrócić ze Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu...
. nr [...] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ('PPIS') w T. nie stwierdził u skarżącej J. D. choroby zawodowej w postaci przewlekłego zapalenia kaletki maziowej (przewlekła...

IV SA/Po 1588/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-02

Sanitarnego w P. z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę w całości IV SA/Po 1588/20, Uzasadnienie, Państwowy Powiatowy Inspektor...
8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1367) w trybie art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14...

VII SA/Wa 2713/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-23

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę 1...
zawodowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1367; dalej: 'rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych'), po rozpatrzeniu odwołania [...] S.A. (dalej: '[...]', 'skarżąca...

II OSK 2698/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

2018 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z 27 lutego 2019 r., sygn. akt III SA/Kr...
choroby zawodowej., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Skarżąca w latach 1961 - 2015 zatrudniona była na stanowisku...

III SA/Łd 481/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-28

. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją...
2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1367) oraz art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - po analizie zgromadzonej...

II OSK 2047/18 - Wyrok NSA z 2020-11-04

[...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania...
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej., Wyrok ten został...

IV SA/Po 70/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-31

Sanitarny z dnia [...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę w całości Decyzją z dnia [...] stycznia 2007 r., znak: [...], Państwowy...
Powiatowy Inspektor Sanitarny w P. (zwany dalej 'PPIS') nie stwierdził u M. N. (zwanej dalej również 'skarżącą') choroby zawodowej w postaci przewlekłej choroby narządu...

II SA/Bk 155/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-07-02

. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Państwowy...
Powiatowy Inspektor Sanitarny w B. (dalej: 'PPIS') wydał dnia 13 listopada 2019 r. decyzję nr [...] o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej u J.M. tj. przewlekłej...

II SA/Op 141/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-06

Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 11 marca 2020 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Przedmiotem skargi...
r. r., nr [...], o stwierdzeniu u P. Z. choroby zawodowej - przewlekłej choroby obwodowego układu nerwowego wywołanej sposobem wykonywania pracy, pod postacią zespołu...

II OSK 395/18 - Wyrok NSA z 2020-01-09

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
. o braku podstaw do stwierdzenia u B. R. choroby zawodowej, choroby skóry - alergicznego kontaktowego zapalenia skóry, wymienionego w pozycji [...] wykazu chorób zawodowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100