Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II PZP 4/94 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1994-06-16

1. Decyzja organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przedmiocie istnienia lub nieistnienia choroby zawodowej podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego...
., 2. Sąd powszechny rozpoznający sprawę o świadczenia z tytułu choroby zawodowej nie jest związany decyzją inspektora sanitarnego. Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora...

I SA 1121/93 - Wyrok NSA z 1994-04-08

Stosownie do par. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm./ rozstrzygnięcie organów...
inspekcji sanitarnej sprowadza się wyłącznie do stwierdzenia lub odmowy stwierdzenia choroby zawodowej. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Wójta Gminy M...

I SA 102/94 - Wyrok NSA z 1994-05-05

Wniosek o ponowne badanie, o jakim mowa w par. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm...
do rozpoznania choroby zawodowej. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Genowefy Sz. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w (...) z dnia 22...

I SA 1640/93 - Wyrok NSA z 1994-01-07

W celu spełnienia przesłanki określonej w par. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm...
par. 5 Kpa skargę Krzysztofa R. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. z dnia 24 maja 1993 r. w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej...

SA/Wr 1694/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-09-14

zarówno wypadkiem przy pracy w rolnictwie lub rolniczą chorobą zawodową, jak i ogólnym stanem jego zdrowia. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Roberta G...
wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej ma tylko takie znaczenie, że do nabycia prawa do renty inwalidzkiej nie jest wymagany staż ubezpieczenia...

III PO 5/94 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1994-07-07

są m.in. przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm./., Zgodnie z par. 8 i par. 10 ust. 1...
tegoż rozporządzenia określone nim jednostki organizacyjne służby zdrowia po dokonaniu oceny zdrowia badanego wydają orzeczenie w sprawie choroby zawodowej...

SA/Wr 249/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-07-14

z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach w razie wypadku przy pracy i chorób zawodowych /Dz.U. 1983 nr 30 poz. 144 ze zm./, albo na podstawie przepisów kodeksu cywilnego...
na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, objęte były zwolnieniem od podatku dochodowego. Treść przepisu art. 21 ust. 1 pkt...

SA/Ł 1892/94 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 1994-11-04

zawodowych wykonywanych przez wszystkich lekarzy weterynarii, określonego w art. 1 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach...
1   Następne >   2