Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Ka 943/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-02-21

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczególnych zasad postępowania w sprawach podejrzenia, rozpoznawania...
i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach /Dz.U. nr 132 poz. 1115/ nie dotyczy sprawy niniejszej. Z brzmienia jego par. 10 wynika, iż postępowanie...

SA/Bd 188/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-02-13

oraz z uwagi na profilaktykę chorób zawodowych. Pracodawca, w którego zakładzie pracy występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, jest obowiązany do dokonywania badań i pomiarów...
w sentencji decyzji., Przeprowadzenie badań środowiskowych czynników szkodliwych dla zdrowia jest konieczne dla ustalenia stopnia narażenia zawodowego pracowników...

OSA 1/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-05-19

Sprawa ze skargi Teresy W. na czynność Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w W. w przedmiocie uznania uprawnienia dotyczącego udostępnienia dokumentacji medycznej - uznaje uprawnienie Teresy W. do udostępnienia skarżącej przez Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w W. dokumentacji medycznej zbiorczej w zakresie dotyczącym jej osoby w formie wyciągów, odpisów lub kopii z tej dokumentacji; (...).

II SA 3631/02 - Wyrok NSA z 2003-05-19

w W. z dnia 8 sierpnia 2002 r., na mocy której ustalono, iż kpt. Romanowi Sz. w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej wypłacono zawyżone uposażenie...
i zobowiązano ww. do jego zwrotu w kwocie 1.517, 25 zł., Z uzasadnienia decyzji wynika, że kpt. rez. Roman Sz. został zwolniony z zawodowej służby wojskowej w dniu 24 maja 2002 r...

I SA 2161/02 - Wyrok NSA z 2003-03-18

. zatwierdzającej złożenie egzaminu eksternistycznego przez Wiesława S. z programu nauczania technikum dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie technik...
Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół dla dorosłych w tym i jej przewodniczącego. W przedmiotowej sprawie wobec choroby...

II SA 4162/01 - Wyrok NSA z 2003-02-11

dodał, że w okresie choroby nie korzystał z zastępstwa bowiem stan, w którym przez ten czas się znajdował, nie dopuszczał do zajmowania się sprawami zawodowymi. Zatem...
wniesienie wpisu zamierzał uczynić osobiście w następnych dniach, jednak z powodu nagłej i bardzo poważnej choroby, która rozpoczęła się już wcześniej ale gwałtownie...