Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Po 1178/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-05-14

Nie każda choroba z punktu widzenia lekarskiego może być uznana za chorobę zawodową nawet jeśli cierpi na nią osoba, która była narażona na działanie czynników...
w K. z dnia 3 lipca 1998 r. (...) w przedmiocie choroby zawodowej - oddala skargę. Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w K. decyzją z dnia 4 czerwca 1998 r. na podstawie...

II SA/Ka 1313/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-04-02

Za chorobę zawodową nie może być uznane schorzenie /wymienione w wykazie chorób zawodowych/, wywołane nagłym i krótkotrwałym zdarzeniem mającym cechy wypadku przy pracy...
. Decyzją z 7 maja 1997 r. Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w C. stwierdził u Józefa J. chorobę zawodową w postaci ostrego zatrucia azotem w miejscu pracy...

III RN 110/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-02-03

podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek...
. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz.U. nr 12 poz. 49/ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294...

III RN 128/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-03-11

., (...) w przedmiocie choroby zawodowej na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1...
Sanitarnego w Dzielnicy W. z dnia 1 października 1997 r. o niestwierdzeniu u Włodzimierza M. choroby zawodowej narządu oddechowego i narządu słuchu. Rozstrzygając...

II SA/Wr 1452/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-02-19

Orzeczenie jednostki organizacyjnej właściwej do rozpoznawania chorób zawodowych ma charakter opinii biegłego /wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 1998 r. II SA/Wr 1980/97...
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w (...) z dnia 19 września 1997 r. w przedmiocie odmowy rozpoznania choroby zawodowej i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art...

SA/Sz 350/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-08-25

Odrzucenie przez instytut naukowo-badawczy wniosku o ponowne przeprowadzenie badania lekarskiego w sprawie rozpoznania choroby zawodowej nie może być uznane...
za równoznaczne z ponowną oceną stanu zdrowia wnioskodawcy i uzasadniać wydanie decyzji o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej. Wojewódzki Inspektor Sanitarny w S. decyzją...

II SA/Ka 209/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-11-17

Zbyt niski stopień schorzenia mającego związek z warunkami pracy nie uzasadnia odmowy stwierdzenia istnienia choroby zawodowej. Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny...
w W. decyzją z 30 września 1997 r. orzekł, że u Władysława Ś. brak jest podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej w postaci uszkodzenia słuchu, wymienionej w pozycji 15...

II SA/Kr 72/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-11-16

Dla stwierdzenia u pracownika choroby zawodowej nie ma znaczenia fakt, iż był on zatrudniony przy innej pracy niż określona w umowie o pracę. Decyzją Państwowego...
nr 90 poz. 575/, par. 1 i par. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm./ oraz art. 104 Kpa...

II SA/Ka 2111/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-09-30

W decyzji stwierdzającej chorobę zawodową organ inspekcji sanitarnej nie wskazuje pracodawcy, u którego pracownik był ostatnio narażony na działanie czynników...
nie był mierzony i nie było możliwości dokonania pomiarów z uwagi na zlikwidowanie tej myjni., Poradnia Chorób Zawodowych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w B. orzeczeniem z 14...

I SA 771/99 - Wyrok NSA z 1999-12-09

. 7 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych - Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm./., Oznacza to, że te materiały dowodowe...
sprawy ze skargi Jadwigi Ł. na decyzję M. Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 2.04.1999 r. (...) w przedmiocie stwierdzenie choroby zawodowej - uchyla zaskarżoną...
1   Następne >   3