Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bd 209/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-05-28

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę II SA/Bd 209/08, Uzasadnienie, Mikołaj B...
. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej., Powyższy organ zaskarżoną decyzją na podstawie art.138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania...

IV SA/Gl 36/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-04

Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B...
. nie stwierdził u T. K. choroby zawodowej w postaci [...], wymienionej w poz. [...] wykazu chorób zawodowych stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów...

II SA/Sz 926/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-02-28

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją z dnia, [...], Nr [...], działając na podstawie art...
. 138 § 1, pkt 1 Kpa oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 65, poz. 294 z późn. zm.) oraz § 10...

IV SA/Gl 699/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-02-07

rozpoczęcie postępowania w rozumieniu § 10 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad...
postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz.1115) oznacza...

III SA/Łd 348/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-11-07

roku sprawy ze skargi A. J. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] Nr [...]; znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej 1...
do stwierdzenia choroby zawodowej - następstw przewlekłego zatrucia wynikającego z kontaktu z substancjami chemicznymi, nr [...] o braku podstaw do stwierdzenia choroby...

IV SA/Po 383/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-22

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę /-/ I. Kucznerowicz /-/ E. Kręcichwost...
-Durchowska /-/ E. Makosz-Frymus WSA/wyr.1-sentencja wyroku Dnia [...] r., w związku ze zgłoszeniem choroby zawodowej została wypełniona Karta Oceny Narażenia Zawodowego...

II SA/Sz 779/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-12-11

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Inspektora Sanitarnego...
Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób...

II OSK 818/08 - Wyrok NSA z 2008-10-01

Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 7 lutego 2008 r. sygn...
. akt IV SA/Gl 699/07 oddalił skargę E. M. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] wydaną w przedmiocie choroby zawodowej...

IV SA/Po 433/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-11-19

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Państwowego...
ze zm., dalej ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej) orzekł o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej u S. K. W uzasadnieniu napisano, że zainteresowany...

IV SA/Gl 388/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-17

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. | | U Z A S A D N I E N I E, Decyzją z dnia...
jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), po rozpoznaniu zgłoszenia choroby zawodowej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w C. nie stwierdził u Z. J...
1   Następne >   +2   +5   +10   100