Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 2244/00 - Wyrok NSA z 2001-07-04

. (...) w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej - oddala skargę. Główny Inspektor Sanitarny decyzją z dnia 19 września 2000 r. utrzymał w mocy decyzję Wojewódzkiego...
Inspektora Sanitarnego w R. z dnia 14 czerwca 2000 r., stwierdzającą u Władysława P. chorobę zawodową w postaci uszkodzenia słuchu., Wojewódzki Inspektor Sanitarny w R...

II SA/Lu 1662/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-04-26

Orzeczenie stwierdzające u pracownika chorobę zawodową nie jest wystarczającą podstawą do przeniesienia mianowanego urzędnika państwowego na inne stanowisko w trybie art...
sanitarnego w L. z 10 lutego 1999 r. stwierdzającą u Ewy M. chorobę zawodową w postaci 'przewlekłego zapalenia pochewek ściągnistych prostownika krótkiego oraz odwodziciela...

SA/Rz 1475/01 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 2001-10-30

ze stosunku pracy albo naprawienia szkód wynikłych z wypadku w zatrudnieniu albo z choroby zawodowej'. Pojęcie stosunek pracy oznacza nawiązanie zatrudnienia w formach...
, aktywizacji zawodowej, zatrudniania cudzoziemców, świadczenia na wypadek bezrobocia,, 2. nadzoru nad warunkami pracy, a także higieny pracy,, 3. zbiorowego prawa pracy, związków...

I SA 2585/00 - Postanowienie NSA z 2001-02-07

sprawie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. nr 123 poz. 776 ze zm...

I SA 562/00 - Wyrok NSA z 2001-03-28

Sprawa ze skargi Sangidorj D. na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 lutego 2000 r. (...) w przedmiocie w sprawie ograniczonego prawa wykonywania zawodu i wpisania na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej i rejestru OIL - stwierdza nieważność decyzji I i II instancji; (...).

III RN 113/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-09-17

. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych - t.j. Dz.U. 1997 nr 10 poz. 55 ze zm./ może nastąpić w czasie niezdolności do służby z powodu choroby. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu...
spowodowanej chorobą. Wskazać w szczególności należy na treść art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy stwierdzającego, iż choroba żołnierza powodująca niezdolność do zawodowej służby wojskowej...

I SA 439/00 - Wyrok NSA z 2001-03-14

Sprawa ze skargi Polskich Kolei Państwowych Kolejowego Zakładu Zaopatrzenia Farmaceutycznego w G. na postanowienie Głównego inspektora Farmaceutycznego z dnia 24 stycznia 2000 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zarzutów w kwestii prowadzenia postępowania zabezpieczającego - uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w B. z 2 sierpnia 1999 r. (...), a także postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Farmac...

II SA 833/00 - Wyrok NSA z 2001-05-14

świadectwa zawodowego /art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach - Dz. U. 1998 nr 102 poz. 650 ze zm...
. (...) w przedmiocie konieczności uzyskania świadectw zawodowych przez członków Komisji Totalizatora Sportowego - skargę oddala. Z akt sprawy wynika, ze Zarząd Spółki z ograniczoną...

II SA 1657/01 - Wyrok NSA z 2001-09-19

zawodową w miejscu pracy miało wpływ postępowanie Zarządu oraz upublicznianie bez jej zgody postępowania sądowoadministracyjnego. Oświadczenia pochodzą zaś od osób z którymi...
argumenty nie padały w poprzedniej sprawie II SA 2070/00 a w aktach znajdują się jedynie pochwalne opinie zawodowe m. in. Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w C...

OPK 13/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-09-24

, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii o orzeczeń lekarskich. Świadczeń zdrowotnych...
/ pracodawcę, 3/ fundację, związek zawodowy, samorząd zawodowy lub stowarzyszenie, 4/ inną krajową albo zagraniczną osobę prawną, lub osobę fizyczną, 5/ spółkę nie mającą...