Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II SA/Kr 1342/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-24

Inspektora Sanitarny w Myślenicach, jak i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydali nowe opinie, że planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny...
oddziaływania na środowisko., Po wyborach samorządowych nowy Wójt Gminy Raciechowice pismami z dnia 11 stycznia 2019 r. zwrócił się ponownie do Regionalnego Dyrektora...

VII SA/Wa 732/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-15

zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu [...] z 2000 r. (fragment rysunku prezentującego zasady ochrony środowiska kulturowego)., Pismem z [...] sierpnia 2020 r. Miasto...
[...], obejmujący działkę o nr ew. [...] i obszar parku w granicach wpisanego do rejestru zabytków pod nr. [...] Parku Leśnego w [...]. Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska...

II OSK 207/21 - Wyrok NSA z 2021-10-05

, lecz miałby wpływ na podlegający ochronie krajobraz kulturowy. Wreszcie jak wynika z pisma Dyrektora Muzeum Archeologicznego oraz Dyrektora Instytutu Archeologii...
, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw...

VII SA/Wa 2115/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-05

. Stowarzyszenie zarzuciło, iż decyzja nr [...] została wydana mimo braku rozpatrzenia zagadnienia wstępnego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który winien...
gatunki zwierząt, wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt;, - chronione gatunki roślin, wymienione...

I SA/Wa 721/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-01

. Ponadto, organ ochrony zabytków wskazał, że z pisma Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 28 lipca 2011 r. wynika, iż autostrada [...] na całym odcinku od L...
administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w W. z [...] września 2010 r.nr [...], pozwalającej Generalnej Dyrekcji...

II OSK 1904/13 - Wyrok NSA z 2013-09-17

Prezydenta w sprawie odwołania Dyrektora w dniu [...] lipca 2012 r. zostało podjęte po sesji, w trakcie której prezentowane były stanowiska różnych organizacji i środowisk...
Wojewody Śląskiego z dnia [...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie odwołania dyrektora Ośrodka Promocji Kultury 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Wojewody...

VII SA/Wa 1826/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-09

lub posiadacz tej zgody nie udzielił; 3) zgodę dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w przypadku prowadzenia badań archeologicznych...
informacje na temat zakresu ochrony konserwatorskiej oraz warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków, zgodnie z art. 11e i 11f ww. ustawy;, 2) w decyzji należy wskazać...

VII SA/Wa 1316/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-08

i ochrony dziedzictwa narodowego, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o muzeach, sprawuje nadzór nad muzeami. W tym celu może dokonywać kontroli ich działalności. Na tej podstawie...
, ewidencjonowania oraz ochrony i zabezpieczenia zgromadzonych zbiorów. W jej wyniku organ zalecił Z. L. P. wykonanie szeregu działań oraz przekazanie informacji o sposobie...

IV SA/Wr 629/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-22

skarżący podał zarządzenia pokontrolne organów Inspekcji Ochrony Środowiska, na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a....
Mirosława Rozbicka-Ostrowska (spraw.), Protokolant Aleksandra Markiewicz, po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 22 marca 2018 r. sprawy ze skargi Dyrektora...

IV SA/Wr 628/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-22

skarżący podał zarządzenia pokontrolne organów Inspekcji Ochrony Środowiska, na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a....
Mirosława Rozbicka-Ostrowska (spraw.), Protokolant Aleksandra Markiewicz, po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 22 marca 2018 r. sprawy ze skargi Dyrektora...
1   Następne >   2