Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Wa 3571/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-08

nr [...] z dnia [...] lutego 2015 roku o odmowie nadania statusu uchodźcy, o odmowie udzielenia ochrony uzupełniającej i nieudzieleniu zgody na pobyt tolerowany, utrzymała...
statusu uchodźcy, odmówił udzielenia ochrony uzupełniającej oraz nie udzielił zgody na pobyt tolerowany. W uzasadnieniu decyzji organ I instancji stwierdził...

II OSK 837/13 - Wyrok NSA z 2014-10-17

te muszą wynikać z ustawy i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia...
niejawne wskazują, iż pobyt cudzoziemca na terytorium Polski stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i ochrony porządku publicznego. Na podstawie art. 8 ust. 1...

IV SA/Wa 2994/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-26

tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia...
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, art. 5 i 9 Konwencji o prawach dziecka oraz art. 77 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

IV SA/Wa 2992/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-06

RP jest niepożądany z uwagi na konieczność ochrony ładu i porządku publicznego. Powyższa decyzja została utrzymana w mocy decyzją Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji...
, lekceważył obowiązek szkolny, obracał się wśród osób ze środowiska patologicznego, dopuszczał się kradzieży, wskutek czego trafił do zakładu karnego, a następnie został...

II SAB/Sz 107/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-11-04

o wpływie wniosku i podstawowych zasadach wdrożonych w następstwie stanu epidemii. Obsługa klienta została przywrócona zarządzeniem nr 24/2020 Dyrektora Generalnego...
pracy, zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska;, - planowanie optymalnej trasy przejazdu;, - kierowanie...