Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

IV SA/Wa 251/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-26

Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia skargi I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza od Generalnego Dyrektora...
z [...] września 2017 r. nr [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (zwany dalej GDOŚ) utrzymał w mocy postanowienie własne z [...] kwietnia 2017 r...

IV SO/Wa 7/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-03

kwietnia 2018 r. wniosku P. Z. w przedmiocie wymierzenia Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. postanawia I. wymierzyć...
Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywnę w wysokości 100 (sto) złotych za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy w terminie; II. zasądzić od Generalnego Dyrektora...

II SA/Łd 757/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-10-21

21 października 2021 roku na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi M. M. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] r. znak...
przez profesjonalnego pełnomocnika, na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] r. (znak: [...]) w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie...

IV SA/Wa 1538/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-27

[...] spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we [...] na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2020 roku nr [...] w przedmiocie...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dalej: 'GDOŚ', 'organ II instancji', 'organ odwoławczy...

III OSK 3342/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-23

Ogólnoadministracyjnej wniosku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzupełnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2021 r. sygn. akt III OSK 3342/21 w sprawie...
ze skargi A. sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2019 r. znak [...] w przedmiocie nałożenia grzywny...

IV SA/Wa 2573/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-15

niejawnym sprawie ze skargi P. Z. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2017 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
postanawia: odrzucić skargę P. Z. ('skarżący') wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

IV SA/Wa 867/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-08

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny 1. uchyla zaskarżone postanowienie, 2. stwierdza...
, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, 3. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz...

IV SA/Wa 1882/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-18

niejawnym sprawy ze skargi M. P. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2017 r. znak [...] w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione...
, zaskarżonym w niniejszej sprawie postanowieniem z dnia [...] maja 2017 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy postanowienie organu pierwszej instancji...

IV SA/Wa 354/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-19

[...] grudnia 2019 r. znak [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dalej 'GDOŚ' lub 'organ'), działając na podstawie art. 2 § 1 pkt 10; art. 3 § 1; art. 20 § 1 pkt 1; art...
remediacji., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z [...] grudnia 2019 r. znak [...] utrzymał w mocy postanowienie Wojewody [...] z [...] września 2019 r...

IV SA/Wa 780/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-21

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2012 r., nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów w toku...
na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2012 r. w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów w toku postępowania...
1   Następne >   3