Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 723/13 - Wyrok NSA z 2014-11-13

działań zmierzających do przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne wymaga wyrażenia zgody przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa...
ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej...

I OSK 56/12 - Wyrok NSA z 2013-06-11

, ale postępowanie ta zakończyła reformatoryjna decyzja Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia [...] sierpnia 1995 r. [...], w której organ nadzoru...
w przedmiocie nieuwzględnienia sprzeciwu Prokuratora Generalnego w sprawie umorzenia postępowania odwoławczego dotyczącego komunalizacji gruntu położonego w J. i oznaczonego...

I OSK 1739/06 - Wyrok NSA z 2007-12-14

, ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;, 10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych...
i ochrony dróg, jest zarządcą drogi, przy czym dla dróg gminnych jest nim wójt (burmistrz, prezydent miasta)., Do zarządcy drogi należy w szczególności:, 1) opracowywanie...