Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OSK 2260/14 - Wyrok NSA z 2016-06-07

były przedmiotem oceny Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Organy te w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości wskazały...
objęte ochroną w ramach użytku ekologicznego. Jednocześnie wniósł o podjęcie działań zgodnie z § 46 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa...

I OSK 1835/10 - Wyrok NSA z 2011-10-25

z treścią art. 5 ust. 1 ww. ustawy właściwym w sprawach ochrony gruntów leśnych jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, z wyjątkiem obszarów parków narodowych...
, gdzie właściwym jest dyrektor parku. Stosownie zaś do treści art. 3 ust. 2 ochrona gruntów leśnych polega m.in. na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne., Sąd...

IV SA/Wa 813/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-15

Teresa Zyglewska, Protokolant Artur Dral, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 września 2009 r. sprawy ze skargi P. R. na postanowienie Dyrektora Generalnego Lasów...
od Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na rzecz skarżącego P. R. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów...

II SA/Go 74/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-04-07

nierolnicze i nieleśne decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w trybie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Uzależnianie w takiej...
sporządzania planu urządzenia lasu dla nadleśnictw', stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 kwietnia 2003 r. Minister...

I OSK 2973/12 - Wyrok NSA z 2014-07-09

środowiska., Przepisy ustawy art.33, art.34 ustawy określają zadania Dyrektora Generalnego i dyrektorów regionalnych, zaś art.35 ust.1 stanowi, że to nadleśniczy...
podmiotom, takiej prawnej możliwości nie maja również podmioty kierujące jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych, czyli Dyrektor Generalny, dyrektorzy regionalni...

II SA/Rz 199/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-06-20

bezpieczeństwa ruchu oraz elementami odwodnienia i ochrony środowiska, zlokalizowanej w km 0+000÷4+077 realizowanej obwodnicy [...] w ciągu drogi krajowej...
i Autostrad jest centralnym urzędem administracji rządowej, obsługującym Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (§ 1 załącznika do ww. zarządzenia). Jest to zatem...

II SA/Sz 961/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-29

powołał się na stanowisko Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wyrażone w piśmie z dnia [...] r., nr [...] oraz na treść art. 36 ustawy o lasach, który wprost nakazuje...
dotyczącymi granic i powierzchni lasów, to sprawy te powinny wynikać właśnie z planu urządzenia lasu. Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów...

II SA/Sz 960/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-29

i celowa. Na poparcie swych wywodów skarżący powołał się na stanowisko Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wyrażone w piśmie z dnia [...]r., nr [...] oraz na treść art. 36...
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu...

II SA/Sz 962/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-14

się na stanowisko Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wyrażone w piśmie z dnia [...] r., nr [...] oraz na treść art. 36 ustawy o lasach, który wprost nakazuje...
dotyczącymi granic i powierzchni lasów, to sprawy te powinny wynikać właśnie z planu urządzenia lasu. Zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów...

II SA/Sz 27/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-05-17

jest racjonalna, logiczna i celowa. Na poparcie swych wywodów skarżący powołał się na stanowisko Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wyrażone w piśmie z dnia...
rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia lasu...
1   Następne >   3