Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Łd 510/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-10

w W., na podstawie upoważnienia udzielonego przez Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 18 marca 2019 r., zwrócił się do Prezydenta Miasta S...
ze skargi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustanowienia trwałego zarządu w odniesieniu...

I OSK 1662/16 - Wyrok NSA z 2016-11-25

. nr [...] jest sprzeczna z ww przepisami w sytuacji, gdy w uzasadnieniu Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] maja 2016 r. znak [...] (dalej decyzja z [...] maja...
), zarzucając Uchwale istotne naruszenie załącznika nr 5 i 7 zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z [...] maja 2014 r. w sprawie ustanowienia...

II SA/Sz 926/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-12-15

: [...]), które jest aktualnie rozpatrywane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...]. A.B. podniósł także, że Wojewoda [...], jako podstawę prawną swojego rozstrzygnięcia...
oraz rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 'Budowa...

II SA/Wr 301/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-10-25

akustycznych chłodni kominowych nr 2 i 3, co do której to inwestycji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w piśmie z dnia 18 listopada 2021 r. wskazał, że sam...
wynika, że celami statutowymi są: ochrona i zachowanie środowiska naturalnego, naturalnych warunków życia człowieka oraz rozszerzanie i pogłębianie świadomości społecznej...

II SA/Bk 801/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-12-28

dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych sporządza się i realizuje plan ochrony. Przepis art. 19 ust. 6 stanowi, że regionalny dyrektor ochrony...
środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan ochrony dla rezerwatu przyrody w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu planu. Plan...

I SA/Wa 1645/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-21

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia [...] września 1994 r. (część nieruchomości zabudowanej, pow. [...] ha)., Ponadto, Dyrektor Generalny K. wystąpił z wnioskiem...
. nr [...], po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Generalnego K. o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej postanowieniem Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] marca 2010 r...

I OSK 381/16 - Wyrok NSA z 2017-12-13

.) Protokolant st. asystent sędziego Marcin Rączka po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2017 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora...
[...] w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 29 października 2015 r. sygn. akt II SA/Sz 402/15 w sprawie ze skargi Generalnego Dyrektora...

II SA/Kr 951/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-07

, bezpieczeństwo publiczne, względy sanitarne), ewentualna uciążliwość wnioskowanej działalności dla otoczenia i środowiska (tj. ochrona zdrowia, komfortu mieszkańców i osób...
odwiedzających Kraków, ochrona środowiska, jego walorów i zasobów), ewentualne ryzyko dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia (tj. bezpieczeństwo, ochrona życia i zdrowia, ochrona...

I OSK 3448/15 - Wyrok NSA z 2017-09-19

- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 29 czerwca 2015 r. sygn. akt II SA/Rz 140/15 w sprawie...
ze skargi Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w R. na decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia [...] grudnia 2014 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia...

II SA/Łd 506/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-12

i generalnym, jego wykonanie powierzono naczelnikom wydziałów oraz kierownikom/dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy A. i wywiera ono bezpośrednie skutki zewnętrzne...
zdrowia publicznego oraz ochrona zwierząt; art. 28 ust. 1 Dział środowisko pkt 1) ochrona i kształtowanie środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów...
1   Następne >   +2   5