Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

III SA/Wa 1457/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-10

danych o zasobach leśnych i stanie lasów., Promując zrównoważoną gospodarkę leśną oraz ochronę zasobów przyrody w lasach Dyrektor Generalny może, w drodze zarządzenia...
leśnej oraz ochrony zasobów przyrody w lasach Dyrektor Generalny może, w drodze zarządzenia, ustanawiać leśne kompleksy promocyjne. Zgodnie z ust. 3 powołanego przepisu, leśne...

I SA/Kr 949/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-24

znaczenie słów 'zwykle przeznaczone' w przypadku obniżonej stawki VAT na środki ochrony roślin. Według opinii Rzecznika Generalnego użycie przysłówka 'zwykle' dowodzi...
Protokolant: st. referent sąd. Maksymilian Krzanowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2021 r. sprawy ze skargi R. S. na decyzję Dyrektora Krajowej...

I SA/Łd 938/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-17

dla takich beneficjentów jak np. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska czy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska., Konstrukcja wielosensorowej platformy teledetekcyjnej...
cenowej i akceptacji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska metoda ta będzie powszechnie wykorzystywana w monitoringu siedlisk przyrodniczych Natura 2000., W rezultacie...

I GSK 1204/15 - Wyrok NSA z 2017-08-31

energochłonny w rozumieniu art. 31b ust. 10 u.p.a. oraz powinien wprowadzić systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności...
ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że za system taki uważa się m.in. system ETS, o którym mowa...

I SA/Ol 97/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-11

dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej., W dalszej kolejności Dyrektor Izby Skarbowej powołał przepisy art. 1 pkt 1 - 4, art. 12 ust. 1...
oraz powinien wprowadzić systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. W ocenie Spółki, wymogi...

III SA/Wa 2868/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-04

mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Zawarcie ww. umowy możliwe było w oparciu o art. 411 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016...
na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W ramach Umowy udostępnienia środków bank zobowiązał się do udzielenia...

III SA/Wa 2645/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-11

ustawy o lasach, L. kieruje Dyrektor Generalny (powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska) przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji L. L...
roku kalendarzowym., Minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek Dyrektora Generalnego, w drodze decyzji, ustala corocznie Lasom Państwowym wielkość odpisu...

I SA/Bk 565/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-12-02

fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i słuszne przyjęcie, że ww. odszkodowania stanowią przychód opodatkowany a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w B...
i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego dyrektor...

I SA/Łd 354/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-09-06

przedstawionych rozważań Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że usługa dozymetrii nie ma zasadniczo na celu ochrony zdrowia, gdyż nie wiąże się z diagnozowaniem bądź...
ze skargi Instytutu M. w Ł. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 marca 2022 r. nr 0112-KDIL1-1.4012.776.2021.3.AR w przedmiocie...

I SA/Op 349/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-12-11

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (dalej: wskazywany jako WFOŚiGW) do wysokości 85% wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia. W pozostałym...
. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 -dalej usg), obejmujących m.in. sprawy ochrony środowiska. Realizując powyższe...
1   Następne >   +2   +5   +10   17