Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

II SA/Wa 978/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-28

zaskarżoną decyzję oraz decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...]; 2) stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu...
w całości; 3) zasądza od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na rzecz K. kwotę 200 zł (słownie: dwieście) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Generalny...

I OSK 786/12 - Wyrok NSA z 2013-03-22

Komendanta Głównego Policji na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 9 marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do usunięcia uchybień...
, po rozpoznaniu skargi Komendanta Głównego Policji na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 9 marca 2011 r. nr [..] w przedmiocie zobowiązanie...

I OSK 3240/15 - Wyrok NSA z 2017-10-27

m. st. Warszawy na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 2 października 2014 r. [...] w przedmiocie nakazu usunięcia uchybień w procesie...
przetwarzania danych osobowych 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Prezydenta m. st. Warszawy na rzecz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych kwotę 180 (sto...

II SA/Wa 1875/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-02

, Protokolant specjalista Aleksandra Weiher, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 sierpnia 2018 r. sprawy ze skargi S.T. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych...
Osobowych z dnia [...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych - oddala skargę - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych decyzją z dnia...

II SA/Wa 2138/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-21

przez szkołę podstawową i podpisane przez dyrektora szkoły (załącznik nr [...] do protokołu kontroli [...])., Generalny Inspektor Ochrony danych Osobowych decyzją z dnia...
.), Protokolant sekretarz sądowy Marcin Borkowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi M. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych...

II SA/Wa 3309/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-15

wskazał, iż inspektor ochrony danych w porozumieniu z Dyrektorem Sądu przeprowadza doraźne sprawdzenia w poszczególnych wydziałach sądu podczas wizyt zgodnych z harmonogramem...
w środowisku (art. 42a ustawy z dnia, 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 685); - wywiady kontrolne przeprowadzane...

II SA/Wa 2081/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-28

, , Protokolant specjalista Marek Kozłowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi M. L. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych...
[...] października 2013 r. nr [...]. Do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga X.X dotycząca przetwarzania jej danych osobowych przez Zespół Opieki...

II SA/Wa 198/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-16

kameralnym środowiskiem., 2. Skarżący w piśmie z [...] lutego 2020r. do UODO wskazał, że Dyrektor Szkoły, pomimo jego sprzeciwu z [...] października 2019r. ponownie udostępniła...
w sprawie naruszony., Prezes UODO ocenił, że podjęte przez Dyrektora Szkoły działania, mające zapobiec naruszeniom ochrony danych osobowych w przyszłości nie są dowodem...

II SA/Wa 1875/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-18

. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.), tj. z dniem 25 maja 2018 r., Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stał się Prezesem UODO. Zgodnie...
. art. 1 ust. 2 i art. 23 ust. 1 pkt 2 u.o.d.o. z 1997 r., inne akty prawne, stojąc na straży dobra publicznego, mogą zawierać odstępstwa od generalnej zasady ochrony danych...

II SA/Wa 1384/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-26

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] lutego 2021 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych...
oddala skargę. KSSiP z siedzibą w K. złożyła skargę na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] lutego 2021 r., nr [...], w przedmiocie stwierdzenia...
1   Następne >   2