Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

IV SA/Wa 940/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-01

sierpnia 2013 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi O. w przedmiocie wymierzenia grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za niewykonanie wyroku sygn...
IV SA/Wa 940/13 w ten sposób, że w sentencji postanowienia oraz w jego uzasadnieniu w miejsce słów 'na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie...

IV SA/Wa 1154/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-05

Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie niewykonania wyroku I. wymierza Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za niewykonanie prawomocnego wyroku Wojewódzkiego...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego M. L...

II OSK 3210/14 - Wyrok NSA z 2015-07-15

Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi M. L. na [bezczynność] Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie niewykonania wyroku I. wymierzył Generalnemu...
w wysokości 200 zł; II. stwierdził, że bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądził od Generalnego...

IV SA/Wa 940/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-16

lipca 2013 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi O. w przedmiocie wymierzenia grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za niewykonanie wyroku sygn. akt IV...
SA/Wa 317/12 postanawia: odrzucić skargę. W niniejszej sprawie skargę w przedmiocie wymierzenia grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za niewykonanie wyroku...

II SA/Ol 886/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-11-05

Sprawa ze skargi P. G. na niewykonanie przez Koło Łowieckie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia '[...]', sygn. akt '[...]' I. wymierza Kołu Łowieckiemu grzywnę w wysokości 200 zł (dwieście złotych) za niewykonanie prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia '[...]', sygn. akt '[...]'; II. stwierdza, że bezczynność Koła Łowieckiego nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Koła Łowieckiego na rzecz skarżącego kwotę 45...

IV SA/Wa 1801/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-20

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] października 2019 r. nr [...], rozpoznającym ponaglenie Skarżącej, które poprzedziło postępowania sądowe, zakończone poprzednim...
Ochrony Środowiska w [...] wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15 stycznia 2020 r. sygn. IV SAB/Wa 1566/19 1. wymierza Regionalnemu Dyrektorowi...

II SA/Gl 600/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-12-05

. o wymierzenie [...] Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w K. grzywny z tytułu niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 listopada 2011...
Inspektorowi Ochrony Środowiska w K. (dalej WIOŚ) z powodu niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 listopada 2010 r., sygn. akt II SA/Gl...

II OSK 1704/15 - Wyrok NSA z 2016-03-30

) uzasadniony jest koniecznością uwzględnienia zgodnie z art. 11 pkt. 8 lit. j i pkt 9 u.p.z.p., pierwszej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 marca...
dotyczącą rozwiązań przyjętych w projekcie studium m.in. do regionalnego dyrektora ochrony środowiska. W dacie podejmowania kwestionowanej uchwały istniał obowiązek...