Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Gl 678/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-07-01

ze stanowiskiem prawnym Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 stycznia 2016 r. ustawodawca nie wprowadził przepisów stanowiących o tym, że plan ochrony...
poglądu prawnego Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wyrażonego w piśmie z dnia 18 stycznia 2016 r. W uzasadnieniu skargi wskazał, że w planie ochrony nie określono...

II OSK 2116/20 - Wyrok NSA z 2020-12-09

do uchwały oraz potwierdzone stanowiskami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Nie bez znaczenia...
elektrowni wiatrowych od obszarów chronionych Natura 2000, co zostało potwierdzone decyzjami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Generalnego...

II SA/Sz 720/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-26

podstawę do uchylenia postanowienia RDOŚ w Szczecinie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska., W uzasadnieniu skargi Gmina, powołując się na orzecznictwo sądów...
przestrzennego części obrębu Czechy w gminie Grzmiąca., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ nadzoru wskazał, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, działając...

II SA/Go 221/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-04-24

w środowisku i ich naprawie ( Dz. U. z 2007r., Nr 75, poz. 493 z późn. zm.) jest regionalny dyrektor ochrony środowiska., Organ nadzoru wskazał, że zgodnie z przytoczonym...
szkód w środowisku oraz kompetencje organów ochrony środowiska, tj. regionalnego dyrektora ochrony środowiska w tym zakresie (art. 1, art. 2 oraz art. 7 tej ustawy...

II OSK 49/20 - Wyrok NSA z 2020-02-27

Polskie RZGW w [...], Wójta Gminy [...], Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...], Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w [...]., Organ podkreślił...
[...], na podstawie art. 116 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r...

IV SA/Wa 837/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-10

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353, ze zm., dalej...
środowiska. Przedmiotowe uzgodnienie służy przede wszystkim zabezpieczeniu realizacji celów związanych z ochroną środowiska w planowaniu działań związanych z gospodarką...

II SA/Bk 90/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-04-07

i Wasilkowie (Dz.U.Woj.Podl. 2014, poz. 2921 z dnia 21 sierpnia 2014 r.; dalej: 'rozporządzenie Dyrektora RZGW'), zgodnie z którym na terenie ochrony pośredniej zabrania...
stanowiący Gminy, ograniczeń wynikających z rozporządzenia Dyrektora RZGW, stanowi istotne naruszenie art. 73 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony...

II SA/Gl 1379/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-17

. 159-163 akt planistycznych. Wynika z nich, poza przypadkami opinii pozytywnych (w tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K. z [...]r.), uzyskanie opinii...
została zaakceptowana przez twórcę tej koncepcji, dr J. P. Brak zatem podstaw do ponownego opiniowania projektu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Brak...

II SA/Gl 544/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-26

przyjęty, jeżeli ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wynika, że może on znacząco oddziaływać na obszar [...]. Z pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
, że stwierdzając naruszenie tego przepisu oparł się na negatywnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] roku w której stwierdzono, że zmiana zainwestowania...

II SA/Kr 97/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-24

w Krakowie wpłynęło pismo Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w T. (pismo z dnia 12 lutego 2014 r., znak: [...]). Pismem...
zagospodarowania przestrzennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwa wymienionych w przepisie elementów środowiska jest ich ochrona. Wobec niewskazania...
1   Następne >   +2   6