Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VII SA/Wa 999/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

i poprzedzającej ją decyzji z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska;, - art. 5, art. 74 i art. 86 Konstytucji RP przez naruszenie zasady zrównoważonego rozwoju., Skarżący...
uzgodnione z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Ustawa środowiskowa nie zawiera odpowiedniego wyłączenia stosowania jej przepisów w stosunku do lasów stanowiących...

VII SA/Wa 1000/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

i poprzedzającej ją decyzji z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska;, - art. 5, art. 74 i art. 86 Konstytucji RP przez naruszenie zasady zrównoważonego rozwoju., Ponadto...
. Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska., Regulacje w tym zakresie mają charakter samoistny i wykluczają sięganie przez organ po odrębne normy prawne., Zakres obciążeń...

VII SA/Wa 1002/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

') przez jego niezastosowanie, tj. brak uzgodnienia zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska;, - art. 5, art. 74 i art. 86 Konstytucji RP...
. Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska., Regulacje w tym zakresie mają charakter samoistny i wykluczają sięganie przez organ po odrębne normy prawne., Zakres obciążeń podmiotu...

VII SA/Wa 2001/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-12

na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) przez jego niezastosowanie, tj. brak uzgodnienia zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji z Generalnym Dyrektorem Ochrony...
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

III SA/Gl 287/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-26

[...] r. dokonaną przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w K.., Ponadto organ odwoławczy powołał się na pogląd wyrażony przez Generalnego Inspektora...
od [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (ocena towaru z dnia [...] r.) a także pismo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 2 lipca 2018 r., Dyrektor...

VII SA/Wa 2890/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-29

potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości, protokół oględzin w terenie (karta. 56), mapy ze strony [...], wniosek złożony do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie...
ekspresowej [...], Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wykazał, iż w dniu [...] marca 2015 r. (zatem przed wnioskiem skarżącej) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony...

I OSK 1207/12 - Wyrok NSA z 2014-01-17

w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej...
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] stycznia 2011 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej., W uzasadnieniu wyroku podano...

VI SA/Wa 1539/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-09

również Wydział Ochrony Środowiska [...] Urzędu Wojewódzkiego., Postanowieniem z dnia [...] czerwca 2004 roku nr [...] Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad...
[...] w Z. na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] czerwca 2004 r. nr [...] w przedmiocie zaopiniowania proponowanego sposobu włączenia ruchu...

II GW 19/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-23

sędziego Paulina Marchewka po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2015 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia...
[...] kwietnia 2015r., nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Burmistrzem Ł. w zakresie rozpoznania wniosku...

VII SA/Wa 1382/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-25

niejawnym sprawy ze skargi [...] na akt Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] października 2017 r., znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia...
z dnia [...] czerwca 2020 r. [...]wniósł skargę na akt Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] października 2017 r., znak: [...]w przedmiocie...
1   Następne >   +2   +5   11