Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ol 329/23 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2023-11-22

sądowego oraz o udział w sprawie biegłego - przedstawiciela Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Podtrzymał zarzut nieodbierania przez wierzyciela odpadów...
instancji naruszył własność prywatną. Skarżący wskazał też na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 26 stycznia 2023 r., nr DOA WSzUP.052.2.2023.MG. Podniósł...

I SA/Wr 305/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-12-21

jednak, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wskazał, iż działki te nie znajdują się na obszarach chronionych, w tym na obszarach Natura 2000. Organ I instancji powziął wątpliwości...

I SA/Sz 1142/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-13

morskiego w K., km [...] ' w ochronie środowiska morskiego, (generalny projektant A. B., 2008) sporządzona 15.10.2011 r. przez R. D. - organ odwoławczy zauważył, że autor...
usług związanych z ochroną środowiska morskiego, jak również nie miały na celu utrzymania akwenów portowych i torów podejściowych, a zatem Spółka nie mogła zastosować...

I SA/Gl 495/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-03

nie przekroczy 50 % poniesionych nakładów., Wobec powyższego strona skonstatowała, że generalnym ustawowym celem utworzenia Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
działa Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, utworzony jako fundusz celowy na podstawie art. 400 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska...

III SA/Wa 1457/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-10

danych o zasobach leśnych i stanie lasów., Promując zrównoważoną gospodarkę leśną oraz ochronę zasobów przyrody w lasach Dyrektor Generalny może, w drodze zarządzenia...
leśnej oraz ochrony zasobów przyrody w lasach Dyrektor Generalny może, w drodze zarządzenia, ustanawiać leśne kompleksy promocyjne. Zgodnie z ust. 3 powołanego przepisu, leśne...

I SA/Kr 235/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-04-21

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest funduszem celowym., Dyrektor Izby Skarbowej, działając z upoważnienia Ministra Finansów, w interpretacji indywidualnej z dnia 2...
możliwości zwolnienia z opodatkowania dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...

III SA/Wa 2790/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

nie były związane z ochroną środowiska morskiego ani utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych, w konsekwencji czego powinny być opodatkowane stawką 23% VAT;, 2) art. 83...
% VAT w oparciu o art. 83 ust. 1 pkt 11 u.p.t.u. jako usługi związane z ochroną środowiska morskiego. W ocenie Skarżącej definicję 'ochrony środowiska morskiego...

I SA/Kr 949/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-24

znaczenie słów 'zwykle przeznaczone' w przypadku obniżonej stawki VAT na środki ochrony roślin. Według opinii Rzecznika Generalnego użycie przysłówka 'zwykle' dowodzi...
Protokolant: st. referent sąd. Maksymilian Krzanowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2021 r. sprawy ze skargi R. S. na decyzję Dyrektora Krajowej...

I SA/Łd 938/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-17

dla takich beneficjentów jak np. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska czy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska., Konstrukcja wielosensorowej platformy teledetekcyjnej...
cenowej i akceptacji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska metoda ta będzie powszechnie wykorzystywana w monitoringu siedlisk przyrodniczych Natura 2000., W rezultacie...

III SA/Wa 7/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-04

polegające na współtworzeniu warunków dla ochrony środowiska mieszczą się w zakresie znaczeniowym działań na rzecz ochrony środowiska., Dyrektor Izby Skarbowej...
generalnych celów izby gospodarczej poprzez działalność w zakresie ochrony zdrowia i środowiska., Uzasadniając zarzut naruszenia art. 17 ust. 1 pkt 40 updop Skarżąca podniosła...
1   Następne >   +2   +5   +10   78