Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II GW 6/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-11

Gospodarczej wniosku Wójta Gminy L. z dnia 12 sierpnia 2011 r. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Wójtem Gminy L. a Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska...
Gminy L. pismem z dnia 18 sierpnia 2011 r. wniósł o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy L. a Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska...

VI SA/Wa 3504/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20

-rozpoznawczych terenu objętego koncesją nr [...] z dnia [...] stycznia 1994 r., udzieloną tej spółce przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa...
koncesji'., Minister Środowiska stwierdził, że pojęcia 'interes publiczny' i 'bezpieczeństwo państwa' mają charakter klauzul generalnych. Zdaniem organu, ich zakres znaczeniowy...

VI SA/Wa 3505/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20

'., Minister Środowiska stwierdził, że pojęcia 'interes publiczny' i 'bezpieczeństwo państwa' mają charakter klauzul generalnych. Zdaniem organu, ich zakres znaczeniowy...
z (...) ochroną środowiska, w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin'. Organ wskazał, że również art. 125 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst...

III SA/Gl 533/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-10

z P.g.g. Kompetencji takiej nie przyznają tym organom również przepisy innych ustaw, w szczególności z zakresu ochrony środowiska, w tym: ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo...
ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, ze zm.), ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789, ze zm...

II SA 1506/99 - Wyrok NSA z 2000-02-15

przeróbce. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skarg Prokuratora Okręgowego w L. na decyzje Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa...
tych zarzutów przedstawił prokurator w pozostałych wskazanych decyzjach. W podobnych odpowiedziach na skargi Prokuratora Okręgowego w L., Minister Ochrony Środowiska, Zasobów...

VI SA/Wa 1541/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-11

oraz z ustawami: o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o ochronie środowiska oraz o odpadach i stwarza zagrożenie dla ludzi i środowiska. Wobec powyższego zdaniem Ministra...
a także inne dowody w postaci kilkakrotnych wizji w terenie, sporządzanej dokumentacji fotograficznej oraz opinii biegłych z zakresu górnictwa i ochrony środowiska...

III SA/Gl 158/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-06

pkt 3 pgg. Na skutek informacji Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska organ I instancji [...] r. przeprowadził...
. [...] zł na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie., Organ I instancji powołał jako podstawę prawną art. 140 ust. 2 pkt 2 i ust. 3...

VI SA/Wa 1993/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-13

[...], organ pierwszej instancji wysłał pismo do M. S., Dyrektora Technicznego T. sp. z o.o. sp. k., który był pełnomocnikiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad...
dla sprawy jest to, że Marszałek Województwa [...] zwrócił się do M. S., Dyrektora Technicznego T. sp. z o.o. sp. k., który był pełnomocnikiem Generalnej Dyrekcji Dróg...

VI SA/Wa 338/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-15

państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia...
Środowiska z dnia [...] grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia koncesji na rozpoznawanie złoża wód leczniczych oddala skargę Decyzją z dnia [...] grudnia 2009 r...

III SA/Gl 582/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-04

, bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska. Działania te nie mogą być niezgodne z zasadami techniki górniczej oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (ust. 2...
adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1., Trafnie strona w skardze podnosi, że pojęcie 'ochrony życia lub zdrowia ludzkiego' stanowi klauzulę generalną...
1   Następne >   2