Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Wa 648/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-09

Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego - oddala skargę - Generalny Dyrektor Ochrony...
z [...] sierpnia 2014 r., wydane w postępowaniu wznowieniowym, którym odmówiono uchylenia ostatecznej decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] lutego...

IV SA/Wa 134/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-08

postanowienie i poprzedzające je postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...], 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony...
[...], kwietnia 2011 r. zwróciła się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 0 uchylenie postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...], marca 2011 r...

II OSK 1500/15 - Wyrok NSA z 2017-02-23

kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 marca 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 2294/14 w sprawie...
ze skargi J. Ż. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...

IV SO/Wa 32/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-21

z wniosku B. K. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi B. K. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
Administracyjnego w Warszawie wniosek o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za przekazanie z dwutygodniowym opóźnieniem do Sądu skargi z dnia 14 kwietnia 2011...

II OW 62/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-05

Środowiska z dnia 7 marca 2012 r. nr DOP.P.612.37.2.2012.mb o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a Samorządowym Kolegium...
o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego Wnioskiem z dnia 7 marca 2012 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wniósł o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z Samorządowym Kolegium...

IV SA/Wa 798/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-17

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr [...], z dnia [...] marca 2012 r., wydanym na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 k.p.a. utrzymał w mocy...
.., W uzasadnieniu postanowienia organ wskazał, że postanowieniem z dnia [...] czerwca 2011 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził nieważność postanowienia...

IV SA/Wa 2978/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-01

postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2017 r. znak [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dalej organ) po rozpatrzeniu wniosku P. K. (dalej skarżący) o ponowne...
rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2017 r., znak: [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie...

II OSK 479/12 - Wyrok NSA z 2013-06-13

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 października 2011 r. sygn. akt IV SA/Wa 1341/11 w sprawie...
ze skargi S.W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji...

IV SA/Wa 547/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-09

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] grudnia...
2014 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po rozpatrzeniu wniosku M. O. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony...

IV SA/Wa 1532/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-15

wyrokiem z dnia 29 stycznia 2013 r. sygn. akt II OSK 1775/11 oddalił skargę kasacyjną Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od opisanego wyroku Wojewódzkiego Sądu...
rozporządzenia., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po ponownym rozpatrzeniu zażalenia M. S. postanowieniem z dnia [...] maja 2013 r. po raz drugi utrzymał w mocy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100