Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OSK 233/11 - Wyrok NSA z 2011-05-10

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na akt administracyjny Dyrektora Archiwum Państwowego w Łodzi z dnia [...] stycznia 2010 r...
2010 r., III SA/Łd 260/10 oddalił skargę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na akt administracyjny Dyrektora Archiwum Państwowego...

IV SA/Wr 273/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-07-28

ze stanowiska Dyrektora Zespołu [...] w W. oddala skargę w całości. Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] Wojewoda D., na podstawie art. 79 ust. 1...
W. z dnia [...] lutego 2016 r. w sprawie odwołania E. B. ze stanowiska Dyrektora Zespołu [...] w W., W uzasadnieniu podał, że w dniu [...] lutego 2016 r., Zarząd Powiatu...

III SA/Kr 88/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-14

grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Zarządu Powiatu M z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora...
, odwołał B. D. ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. [...] w D bez wypowiedzenia z dniem 27 sierpnia 2014 r., W dniu 25 września 2014 r. B. D. wniosła do Wojewody...

II SA/Op 541/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-04-15

motywacyjnych., Ponadto konflikt w środowisku wywołała decyzja dotycząca przyznania nagród dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na mocy której B. K.-K. przyznała...
, które potwierdzały brak współpracy pomiędzy dyrektorem GZS a rodzicami oraz ostry konflikt w środowisku związanym z placówką oświatową., Wprawdzie podstawę prawną odwołania...

III OSK 2403/21 - Wyrok NSA z 2021-09-09

konfliktu pomiędzy Dyrektorem ze środowiskiem nauczycielskim oraz rodzicami., Zdaniem Wojewody, z uzasadnienia do kwestionowanego zarządzenia wynika, że organ prowadzący...
., W ocenie Sądu I instancji, również zarzut dotyczący pozostawania Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w O. w silnym i długotrwałym konflikcie ze środowiskiem nauczycielskim...

IV SA/Gl 436/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-23

ma zapewnić stabilne, zgodne z prawem działanie placówki, zapobiegać mobbingowi, dyskryminacji pracowników jeżeli takiej ochrony nie zapewnia dyrektor placówki'. W jego ocenie...
samorządu terytorialnego podlegająca ochronie sądowej, statuowanej w art. 165 ust. 2 Konstytucji RP, w przypadku podejmowania aktu o odwołaniu dyrektora z jego funkcji...

III SA/Łd 856/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-11-26

szkoły, napisane i rozpowszechniane w środowisku przez dyrektora. Pismo dotyczyło oszczerstw, pomówień i podważania autorytetu naczelnika i Burmistrza oraz przedstawiało...
ze skargi E. A. na zarządzenie Burmistrza [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. [...] w B. 1. stwierdza...

III SA/Kr 127/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-11

. nr [...] w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora Zespołu Szkół [...] w K I. stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia, II. zasądza od Gminy na rzecz skarżącej D. K...
na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) odwołał D. K. ze stanowiska Dyrektora Zespołu...

II SA/Wa 1520/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-14

osobowe, które podlegają szczególnej ochronie. Wicedyrektor wyjaśniła ww. funkcjonariuszom, że polecenie wyniesienia ww. dokumentów ze szkoły otrzymała od dyrektora...
jego nieobecności (najpierw wicedyrektor, potem - ewentualnie - nauczyciel wskazany przez organ prowadzący). Nie wprowadza natomiast generalnego zakazu ustanawiania przez dyrektora...

IV SA/Po 1047/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-14

, a które dotyczą niewystarczających i nieskutecznych starań zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, szkoła jest negatywnie postrzegana w środowisku. Sposób, w jaki Dyrektor kieruje...
także obawy o dalsze pogorszenie stosunków międzyludzkich w środowisku szkolnym i lokalnym. Postępowanie Dyrektora rodzi obawę co do możliwości wyciągania właściwych wniosków...
1   Następne >   +2   4