Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Kr 1133/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-10

., Ponadto Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich wskazał, iż zgodnie z interpretacją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: [...] z dnia 29 listopada 2012r...
interpretacji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: [...] z dnia 29 listopada 2012r., która nie jest konstytucyjnym źródłem prawa i nie wiąże w żadnym zakresie...

I SA/Ol 153/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-06-12

morskiego (art.27 ust.1 i 2 ustawy ). Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nadzoruje funkcjonowanie obszarów NATURA 2000, prowadząc ewidencję danych niezbędnych...
Rolnictwa. Organem uprawnionym jest - jak wynika z powołanych wyżej przepisów ustawy o ochronie środowiska - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Dyrektor '[...]' Oddziału...

I SA/Ol 252/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-05-27

Europejskiej, opracowuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Wyznaczenie obszaru specjalnej ochrony ptaków lub specjalnego obszaru ochrony siedlisk, zmiana jego granic...
ochrony środowiska lub na obszarach morskich - dyrektor urzędu morskiego (art.27 ust.1 i 2 ustawy ). Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nadzoruje funkcjonowanie obszarów...

V SA/Wa 3226/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-01

określa statut, nadany w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw środowiska na wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 4. Przy nadawaniu statutu...
złożony przez pełnomocnika - Regionalnego Konserwatora Przyrody M.K. W nagłówku pisma z protestem wpisano: ' Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w W.', a pod tekstem...

II SA/Bd 274/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-10

podkreśliła, że zgodnie z art. 75 ustawy OOŚ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest: regionalny dyrektor ochrony środowiska, Generalny...
Dyrektor Ochrony Środowiska, starosta, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, wójt, burmistrz, prezydent miasta. Tylko te podmioty są kompetentne do stwierdzenia...

II SA/Bd 170/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-09-26

z prawem organ wystąpił do:, 1) Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - o stwierdzenie zgodności z prawem przeprowadzonej procedury wydania decyzji o środowiskowych...
z [...] września 2016 r. [...] Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska stwierdził, że w procesie inwestycyjnym realizowanym w ramach przedmiotowego projektu wystąpiły...

V SA/Wa 3232/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-01

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 4. Przy nadawaniu statutu uwzględnia się zakres działalności Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Podkreślił...
Konserwatora Przyrody M. K.. W nagłówku pisma z protestem wpisano: 'Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.', a pod tekstem protestu został umieszczony napis: 'z up...

III SA/Kr 1388/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-15

przeprowadzenia postępowania OOŚ' i podniesiono, że zgodnie z opinią Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 sierpnia 2010 r.: 'Konieczność pozwolenia na budowę...
pierwszej Ocena techniczna w Lp. 3. Zgodność projektu z przepisami w zakresie ochrony środowiska (L) ustalono: 'Sprawdzeniu będzie podlegać kompletność dokumentacji...

II GSK 379/13 - Wyrok NSA z 2013-04-19

kasacyjnej powołał się ponadto na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2010 r., znak [...], w sprawie zaświadczeń organu odpowiedzialnego...
. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227...

I SA/Ol 569/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-11-07

jest: regionalny dyrektor ochrony środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, starosta, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, wójt, burmistrz, prezydent miasta...
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), co potwierdza publikacja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pn. 'Zbiór interpretacji przepisów dotyczących rozporządzenia Rady...
1   Następne >   +2   +5   +10   61