Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 84/16 - Wyrok NSA z 2017-09-13

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2014 r. i do ostatecznego rozstrzygnięcia prowadzonej przez Starostę sprawy pozwolenia na zmianę pokrycia...
środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia oraz decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2014 r. powinny jednoznacznie wynikać uwarunkowania...

II SA/Sz 1324/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-08-13

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] r., nr [...] oraz odmówił zawieszenia postępowania sądowego. Postanowieniem z dnia [...] r. Starosta ponownie...
w zakresie ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] r. częściowo...

VII SA/Wa 857/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-03

i przebudową dróg innych kategorii., Z akt sprawy wynika, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia (...) kwietnia 2011 r., nr (...), stwierdził nieważność...
sprawy, została utrzymana w mocy decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) sierpnia 2011 r., nr (...)., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem...

II OSK 3088/15 - Wyrok NSA z 2017-03-01

. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie nierozpoznania odwołania 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - po rozpoznaniu skargi Spółki [...] - zobowiązał Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do rozpoznania odwołania Spółki...

VII SA/Wa 1471/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-20

uwzględnia również warunki zawarte w decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] kwietnia 2017 r., oraz poprzedzającej ją decyzji Regionalnego Dyrektora...
inwestora do poprawienia projektu budowlanego ww. inwestycji zgodnie z wymogami wskazanymi w decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] kwietnia 2017 r...

VII SA/Wa 604/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-17

prowadzone było przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej Wojewody [...] z dnia [...] sierpnia...
postępowania toczącego się przed Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:, Zgodnie z art. 33 § 2 ustawy...

VII SA/Wa 1054/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-29

prawomocnego zakończenia postępowania związanego z wydaniem przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji z dnia [...] kwietnia 2011r. stwierdzającej nieważność...
się decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wydanej dnia [...] kwietnia 2011r. stwierdzającej nieważność decyzji Wojewody [...] z dnia [...] października 2008r. znak...

VII SA/Wa 916/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-05

i Autostrad na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2011 r. utrzymującą w mocy własną decyzję z dnia [...] kwietnia 2011 r...
w mocy decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2014 r. W ocenie Sądu 'w tym stanie rzeczy, rozpatrując odwołanie Minister Infrastruktury...

II OSK 2124/17 - Wyrok NSA z 2017-12-08

wariantu 'III'. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, decyzją z dnia [...] września 2012 r. znak: [...], uchylił w części ww. decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony...
w Warszawie uwzględniały też decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2015 r., który zezwolił inwestorowi na odstępstwo od zakazów...

II OSK 2856/18 - Wyrok NSA z 2019-02-06

, że 30 grudnia 2010 r. otrzymał pismo inwestora z zaświadczeniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 23 grudnia 2010 r. potwierdzającym, że przed tym organem...
r. o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Postępowanie w sprawie tego odwołania zakończyło się w ten sposób, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją...
1   Następne >   +2   +5   +10   59