Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SAB/Wa 204/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-06

niejawnym sprawy ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w B. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie: rozpoznania zażalenia postanawia: - odrzucić...
skargę na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia...

II OSK 1738/12 - Wyrok NSA z 2012-10-16

oraz potencjalne miejsce jego rozrodu., Skarżący wniósł do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zażalenie na odmowę wydania wnioskowanego zaświadczenia, żądając...
do nałożenia na Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie obowiązku wydania takiej opinii., Pismem z dnia 6 września 2011 r. skarżący wniósł do Generalnego...

II SAB/Ol 28/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-04-30

., reprezentowany przez radcę prawnego wniósł do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zażalenie na odmowę wydania wnioskowanego zaświadczenia, żądając uchylenia zaskarżonego...
z dnia 31 sierpnia 2011r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska poinformował wnioskodawcę, iż wnioskowana opinia nie stanowi zaświadczenia w rozumieniu przepisów Kodeksu...

I OSK 80/21 - Wyrok NSA z 2022-10-28

[...] z siedzibą w [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 5 kwietnia 2018 r. nr DOA-ks.512.8.2018.at.3 w przedmiocie umorzenia postępowania...
odpowiedzialność na zasadzie art.12 ust.2 ustawy szkodowej., Z wyrokiem tym nie zgodzili się: U. R. i J. R. ; M. V. E. oraz Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, którzy wywiedli...

IV SA/Wa 165/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-18

ze skargi R. G. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2013r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia warunków siedliskowych do stanu...
Administracyjnego w Warszawie na tę ostateczną decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniósł o wstrzymanie jej wykonania. Uzasadniając wniosek o wstrzymanie wykonania...

IV SA/Wa 794/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-14

ze skargi S. W. i G. W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie nakazania natychmiastowego wstrzymania...
działań postanawia odrzucić skargę S. W. i G. W. (dalej: 'skarżący') wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Generalnego Dyrektora...

II SA/Ol 246/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-05-21

pismem z dnia 9 stycznia 2013r. strona wniosła zażalenie od ww. postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia '[...]'., Generalny Dyrektor Ochrony...
i wskazał, że w dniu 20 marca 2013r., biorąc pod uwagę orzeczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wysłał wnioskodawcy pismo odmawiające wydania opinii o braku...

IV SA/Wa 165/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-03

uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 3. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego R. G. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów...
i pastwisk. Zostało w ten sposób także naruszone jego prawo własności., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie., Wojewódzki Sąd...

II OSK 2052/14 - Wyrok NSA z 2016-04-28

Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2014 r., IV SA/Wa 165/14, po rozpoznaniu skargi R. G. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
się niniejszego wyroku; w pkt. 3. zasądził od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego R. G. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów...

IV SA/Wa 2350/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-15

energetycznych (z instalacjami i obiektami pomocniczymi), w którym m.in. wydano zaskarżone decyzje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Wykazuje koszty zaliczek...
skutków, jakie wywoła wykonanie zaskarżonej decyzji oraz pozostałych zaskarżonych decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska., Przeciwnie, struktura organizacyjna...
1   Następne >   +2   +5   +10   50