Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SAB/Wa 204/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-06

niejawnym sprawy ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w B. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie: rozpoznania zażalenia postanawia: - odrzucić...
skargę na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia...

II OSK 1738/12 - Wyrok NSA z 2012-10-16

oraz potencjalne miejsce jego rozrodu., Skarżący wniósł do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zażalenie na odmowę wydania wnioskowanego zaświadczenia, żądając...
do nałożenia na Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie obowiązku wydania takiej opinii., Pismem z dnia 6 września 2011 r. skarżący wniósł do Generalnego...

II SAB/Ol 28/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-04-30

., reprezentowany przez radcę prawnego wniósł do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zażalenie na odmowę wydania wnioskowanego zaświadczenia, żądając uchylenia zaskarżonego...
z dnia 31 sierpnia 2011r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska poinformował wnioskodawcę, iż wnioskowana opinia nie stanowi zaświadczenia w rozumieniu przepisów Kodeksu...

IV SA/Wa 165/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-18

ze skargi R. G. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2013r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia warunków siedliskowych do stanu...
Administracyjnego w Warszawie na tę ostateczną decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniósł o wstrzymanie jej wykonania. Uzasadniając wniosek o wstrzymanie wykonania...

IV SA/Wa 794/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-14

ze skargi S. W. i G. W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie nakazania natychmiastowego wstrzymania...
działań postanawia odrzucić skargę S. W. i G. W. (dalej: 'skarżący') wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Generalnego Dyrektora...

II SA/Ol 246/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-05-21

pismem z dnia 9 stycznia 2013r. strona wniosła zażalenie od ww. postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia '[...]'., Generalny Dyrektor Ochrony...
i wskazał, że w dniu 20 marca 2013r., biorąc pod uwagę orzeczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wysłał wnioskodawcy pismo odmawiające wydania opinii o braku...

IV SA/Wa 165/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-03

uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 3. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego R. G. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów...
i pastwisk. Zostało w ten sposób także naruszone jego prawo własności., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie., Wojewódzki Sąd...

II OSK 2052/14 - Wyrok NSA z 2016-04-28

Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2014 r., IV SA/Wa 165/14, po rozpoznaniu skargi R. G. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
się niniejszego wyroku; w pkt. 3. zasądził od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego R. G. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów...

IV SA/Wa 2350/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-15

energetycznych (z instalacjami i obiektami pomocniczymi), w którym m.in. wydano zaskarżone decyzje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Wykazuje koszty zaliczek...
skutków, jakie wywoła wykonanie zaskarżonej decyzji oraz pozostałych zaskarżonych decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska., Przeciwnie, struktura organizacyjna...

IV SA/Wa 2348/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-15

energetycznych (z instalacjami i obiektami pomocniczymi), w którym m.in. wydano zaskarżone decyzje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Wykazuje koszty zaliczek...
skutków, jakie wywoła wykonanie zaskarżonej decyzji oraz pozostałych zaskarżonych decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska., Przeciwnie, struktura organizacyjna...
1   Następne >   +2   +5   +10   49