Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Gd 812/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-03-02

i kierunków zagospodarowania. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 10 maja 2010r. uchylił ww. postanowienie zaskarżone przez Wójta Gminy i umorzył...
prawa możliwości złożenia zażalenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,, d) zmieniając swoje stanowisko w sprawie lokalizacji planowanego parku wiatrowego...

II SA/Wr 866/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-25

, zaskarżona uchwala musi zostać wyeliminowania z obrotu prawnego. Takiej oceny nie zmieni również wskazane w odpowiedzi na skargę stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony...
Dyrekcję Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z tym faktem Burmistrz Olszyny wydał w dniu 2 lipca 2015 r. zarządzenie...

II SA/Ol 1019/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-04-17

prawa. Ponadto według wydanego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska opracowania 'Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływania na środowisko farm wiatrowych...
, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 15 marca 2011 r. odmówił uzgodnienia projektu przedmiotowego planu miejscowego w zakresie ochrony...

II SA/Kr 847/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-16

przedmiot zażalenia zaś organem właściwym do jego rozpatrzenia jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska., Burmistrz podkreślił również, iż Regionalny Dyrektor Ochrony...
uchwalenie projektu zmiany Studium, pomimo odmowy uzgodnienia tego projektu przez właściwego miejscowo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz brak wprowadzenia zmian...

II SA/Gd 813/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-03-02

2009r., Rada Gminy nie wniosła zażalenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie lecz powołując się na wyżej cyt. przepis art. 24 ust. 2 i art. 25 ustawy...
uchwałę o jego uchwaleniu bez uzyskania pozytywnego uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, co stanowi naruszenie art. 17 ustawy o planowaniu przestrzennym...

II SA/Ol 199/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-11-27

właściwym organom' (regionalny dyrektor ochrony środowiska, państwowy powiatowy inspektor sanitarny). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest organem administracji...
rządowej niezespolonej na obszarze województwa, dla którego organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego jest Generalny Dyrektor Ochrony...

II SA/Ol 1039/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-04-12

i wynikających z tego faktu konsekwencji, organ gminy mógł wnieść zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska., Zauważyć jednocześnie należy, że pismo to, mimo braku...
skardze Wojewoda Warmińsko - Mazurski zarzucił, że akt ten został podjęty pomimo braku uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie. Obowiązek...

IV SA/Wa 451/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-13

załącznik do rozporządzenia w sprawie Zasad techniki prawodawczej i wytyczne zawarte w piśmie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 27 września 2013r. znak: DOP...
Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie (dalej 'RDOŚ') do uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku, zmieniającej rozporządzenie Wojewody [...] w sprawie [...] Obszaru...

II SA/Gl 748/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-07

, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K., wpłynęła do organu w dniu 26 lipca 2010 r. Zważyć zatem należy, że statuująca obowiązek uzyskania opinii Prezesa UKE...

II SA/Kr 342/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-13

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymaga, aby organ opracowujący projekt planu uzgodnił z właściwymi organami (regionalnym dyrektorem ochrony środowiska...
. ustawy nakłada na burmistrza obowiązek poddania projektu planu wraz z prognozą opiniowaniu przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego powiatowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   14