Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OSK 1489/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-05

r., sygn. akt II SA/Sz 1290/18 w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w [...] na uchwałę Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
w [...] z dnia [...] czerwca 2018 r., nr [...] w przedmiocie powołania Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w [...] postanawia...

II SA/Ol 267/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-06-28

Gminy, a także do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, o czym poinformował Wójta Gminy i Radę Gminy. Skarżący uważa, że pod pozorem kontroli dotacji podmiotowej...
'[...]', nr '[...]' w przedmiocie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury oddala skargę. Zarządzeniem z dnia 14 lutego 2018 r., nr 22/2018 Wójta Gminy, na podstawie...

II SA/Wa 1591/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-23

., W niniejszej sprawie Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad nie występował jako zarządca drogi o opinię burmistrza w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S-7...
sformułowanych we wniosku referendalnym była niezgodna z art. 2 ust. 2 cyt. ustawy o referendum lokalnym. Ponadto podała, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych...

II SA/Ke 855/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-10-12

przed Dyrektorem Regionalnym, ten zaś przed Dyrektorem Generalnym odpowiadającym przed Ministrem Środowiska - nie można uznać, aby takowa podległość automatycznie powodowała...
września 2016 r. pełnomocnik skarżącego wniósł o dopuszczenie dowodu z pisma Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 20 września 2016 r. zawierającego oficjalne stanowisko...

III SA/Kr 740/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-12-17

zastosowanie do dyrektorów instytucji kultury generalnej reguły przewidzianej przez art. 70 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz...
2020 r. skargi A. K., na zarządzenie Wójta Gminy z dnia 26 maja 2020 r., w przedmiocie odwołania skarżącej ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w L...

II SA/Bd 880/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-09-19

o samorządzie gminnym zasadzie ochrony sądowej samodzielności samorządu terytorialnego, którą zasadę narusza ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania...
w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników. Przepis art. 6 i 1 ustawy o samorządzie gminnym ustanawia generalną klauzulę...

II SA/Sz 250/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-04-17

następuje w drodze konkursu oraz w których odwołanie dyrektora następuje po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U....
. 123 ze zm. - dalej jako 'u.p.d.k.') poprzez przekroczenie upoważnienia ustawowego i zawarcie w § 6 ust. 4 Statutu zasad odwołania dyrektora naczelnego, podczas...

II SA/Sz 249/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-04-17

oraz w których odwołanie dyrektora następuje po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. Nr 242, poz. 24221))., Oceniając ww...
. U. z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 ze zm. - dalej jako 'u.p.d.k.') poprzez przekroczenie upoważnienia ustawowego i zawarcie w § 6 ust. 4 Statutu zasad odwołania dyrektora...

II OSK 1728/16 - Wyrok NSA z 2016-08-31

tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności...
podał, że S. Ż. jest radną Rady Gminy [...], która jednocześnie zajmuje stanowisko Dyrektora Oddziału w [...] Banku Spółdzielczego w [...] oraz posiada pełnomocnictwo...

II SA/Wa 2111/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-12

w latach 1939-1941 związana była z luźnymi stalinowskimi grupkami komunistycznymi w Generalnym Gubernatorstwie, gromadzącymi się wokół konspiracyjnie wydawanych pisemek...
. Środowiska te nie tworzyły partii, stosując się do decyzji Stalina zakazujących odbudowy rozwiązanej w 1938 r. partii komunistycznej w Polsce., Zgodnie z wytycznymi...
1   Następne >   3