Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wa 66/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-02

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku oddala skargę Pismem z dnia 6 marca 2013 r. H.Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w Warszawie skargę na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej Regionalnego Dyrektora...

IV SAB/Wa 373/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-19

Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia odwołania I. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
do rozpoznania odwołania Klubu [...] z siedzibą w [...] od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z [...] lutego 2017 r. nr [...]; II. stwierdza, że Generalny...

IV SAB/Wa 130/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-07

. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania odwołania p o s t a n a w i a 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącemu W. M. kwotę 100 (sto...
w Warszawie skargę na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w rozpatrzeniu odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska [...] z dnia...

IV SAB/Wa 138/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-14

sprawy ze skargi F. G. i J. G. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia postanawia: - odrzucić skargę. J. i F. G. w skardze...
Środowiska w L. z dnia [...] czerwca 2009 r. znak: [...], zawarli zarzut bezczynności Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w rozpoznaniu przedmiotowego zażalenia...

IV SAB/Wa 483/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-24

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji 1. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ro załatwienia wniosku skarżącego o stwierdzenie nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z [...] stycznia...

VII SAB/Wa 294/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-11

Grzegorz Rudnicki, , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 11 marca 2022 r. sprawy ze skargi S. K. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska I. umarza...
postępowanie w zakresie zobowiązania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do wydania akta, II. stwierdza bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

IV SAB/Wa 363/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-30

Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji 1. umarza postępowanie w przedmiocie zobowiązania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
do rozpatrzenia z urzędu sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...]; 2. stwierdza, że prowadząc...

IV SAB/Wa 71/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-15

ze skargi Stowarzyszenia '[...]' z siedzibą w S. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia postanawia: 1. umorzyć...
postępowanie sądowe; 2. zasądzić od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego kwotę 100 zł. (słownie: sto złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania...

IV SAB/Wa 151/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-17

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Klubu P. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania odwołania postanawia: 1. umorzyć...
postępowanie sądowe, 2. zasądzić na rzecz skarżącego od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Pismem z dnia...

IV SAB/Wa 154/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-02

sprawy ze skargi M. S. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić skarżącemu...
kwotę 100 (sto) zł uiszczoną tytułem wpisu od skargi. M. S. wniósł do Sądu skargę na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   18