Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OSK 1338/15 - Wyrok NSA z 2017-03-17

są dla pierwszej instancji wiążące)., W przedmiotowej sprawie decyzją z dnia [...] kwietnia 2008 r. Minister Środowiska uchylił poprzednią decyzję Dyrektora Generalnego Lasów...
odwołania W. K. od decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] sierpnia 2013 r. odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Okręgowego Zarządu Lasów...

I SA/Wa 1985/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-21

. nr [...] po rozpatrzeniu odwołania W. K. od decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] odmawiającej stwierdzenia nieważności...
. W., W. K. pismem z dnia 9 września 2013 r. wniosła odwołanie od decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] sierpnia 2013 r., Po przeanalizowaniu akt sprawy...

I OSK 2206/19 - Wyrok NSA z 2022-10-20

i pominięcie ogólnych zasad ustrojowych, w tym zasady ochrony prawa własności i prawa dziedziczenia oraz generalnej zasady niedopuszczalności odjęcia własności prywatnej...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2019 r., sygn. akt I SA/Wa 1833/18 w sprawie ze skargi Z.L. na decyzję Ministra Środowiska z dnia 18 lipca...