Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II SA/Wr 17/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-19

niejawnym sprawy ze skargi R.B. na § 3 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie...

II SA/Ol 1323/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-03-28

u.o.p. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie skonsultował projektu listy obszarów Natura 2000, w szczególności obszaru Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo z Radą...
M. o opinię. O taką opinię wystąpił Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska już po ustanowieniu tego obszaru w 2014r. Wskazał, że RDOŚ nie wyjaśnił, jakie zaistniały...

II SA/Ol 756/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-09-28

niejawnym sprawy ze skargi '[...]' na zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 maja 2014 r. w przedmiocie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru...
15 maja 2014 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w '[...]'ustanowił plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 '[...]'., Skargę na to zarządzenie wniosło...

II SA/Ol 348/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-07

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia '[...]' w przedmiocie rezerwatu przyrody '[...]' 1) stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia; 2) zasądza od Regionalnego...
Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącej Fundacji kwotę 797 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego...

II OSK 1693/17 - Wyrok NSA z 2019-05-23

Dyrektora Ochrony Środowiska w O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 28 marca 2017 r. sygn. akt II SA/Ol 1323/16 w sprawie ze skargi Gminy M...
. na zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w O. z dnia (...) marca 2015 r. w przedmiocie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000...

II OSK 3574/18 - Wyrok NSA z 2020-01-30

23 sierpnia 2018 r. sygn. akt II SA/Bk 315/18 w sprawie ze skargi T. F. na zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z dnia [...] listopada 2015 r...
. akt II SA/Bk 315/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę T. F. (skarżący) na zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z dnia...

III OSK 3366/21 - Wyrok NSA z 2022-12-06

po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie...
Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 19 marca 2020 r. w przedmiocie rezerwatu przyrody 'Jeziora Łuknajno' 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Regionalnego Dyrektora...

II OSK 1718/18 - Wyrok NSA z 2019-07-17

postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] stycznia 2017 r.), ale również organy administracji wodnej (Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K...
tej inwestycji odmówiły nie tylko organy ochrony środowiska (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w K. postanowieniem z [...] grudnia 2016 r. utrzymanym w mocy...

II SA/Sz 848/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-10-25

organ powołał się za zasadę wnioskowania prawniczego a fortiori i powołał w związku z tym stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dalej w skrócie 'GRDOŚ...
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska., Zdaniem Sądu, kwestionowanemu rozporządzeniu w sprawie I. Parku Krajobrazowego nie można przypisać cech o charakterze...

II SA/Sz 846/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-21

mu do tego kompetencję i przywołał w związku z tym stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dalej w skrócie: 'GRDOŚ') z dnia 27 stycznia 2013 r., a także publikację...
parku z właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska., Zarzut skargi odnoszący się do zmiany granic Parku Krajobrazowego został...
1   Następne >   3